Kartor över skogsmarksväxters förekomst

Senast ändrad: 13 september 2023
Enbär i närbild, foto.

Här finns kartor över skogsmarksväxters förekomst. Underlaget kommer från Ståndortskarteringens återinventeringmaterial under åren 1993-98 och ca 60% av provytorna är från 1980-talet.

År 2002 var samtliga provytor återinventerade en första gång, men data från de senare åren är ännu ej inkluderade. Förekomstkartor grundade på Ståndortskarteringens material 1983-1987 finns samlade i rapporten "Atlas över skogsmarksväxters förekomst i Sverige" (Rapport 64 i skogsekologi och skoglig marklära, SLU 1991).

Fotolänkarna nedan hänvisar oftast till Naturhistoriska riksmuseets Den Virituella floran. Vissa foton, oftast på kryptogamer, är tagna av SLU:s egna fältinventerare eller andra - namn framgår i så fall i resp. bilds nederkant eller i webbadressen.

De arter som fanns med i Ståndortskarteringens artlista på 80-talet är märkta med * i listan nedan. Övriga (omärkta) arter är nya och har således tillkommit i artlistan på 90-talet.

Svenskt namn och karta

 Latinskt namn och ev. bild

Asp   Populus tremula  Foto
Björkpyrola   Orthilia secunda  Foto
Björnmossa*    Polytrichum commune  Foto
Blodrot *   Potentilla erecta  Foto
Blåbär *   Vaccinium myrtillus  Foto
Blåsippa *   Hepatica nobilis  Foto
Blåtåtel   Molinia caerulea  Foto
Brakved   Frangula allnus  Foto
Bredbladiga gräs *   -  Fotoexempel (Melica nutans)
Brännässla *   Urtica dioica  Foto
Dvärgbjörk   Betula nana  Foto
Ekbräken *   Gymnocarpium dryopteris  Foto
Ekorrbär *   Maianthemum bifolium  Foto
En   Juniperus communis  Foto
Fönsterlav   Cladina stellaris  Foto
Glasbjörk   Betula pubescens  Foto
Gran   Picea abies  Foto
Gren-/brunrör   Calamagrostis canescens/- purpurea
Gullris *   Solidago virgaurea  Foto
Gökärt   Lathyrus linifolius  Foto
Hallon *   Rubus idaeus  Foto
Harsyra *   Oxalis acetosella  Foto
Hjortron *   Rubus chamaemorus  Foto
Husmossa   Hylocomium splendens  Foto
Kammossa   Ptilium crista-castrensis  Foto
Klotstarr   Carex globularis  Foto
Kruståtel   Deschampsia flexuosa  Foto
Kråkbär *   Empetrum nigrum  Foto
Kvastmossor   Dicranum spp.  Fotoexempel
Kärr-/mossviol   Viola palustris/- epipsila  Foto  Foto
Kärrtistel *   Cirsium palustre  Foto
Lingon *   Vaccinium vitis-idaea  Foto
Linnéa *   Linnaea borealis  Foto
Ljung   Calluna vulgaris  Foto
Maskrosor   sl. Taraxacum  Fotoexempel
Mjölkört *   Epilobium angustifolium  Foto
Norrlandslav   Nephroma arcticum 
Odon *   Vaccinium uliginosum  Foto
Ormbär *   Paris quadrifolia  Foto
Piprör   Calamagrostis arundinacea  Foto
Räffelmossa   Aulacomnium palustre  Foto
Revlummer   Lycopodium annotinum  Foto
Rosling   Andromeda polifolia  Foto
Rödven   Agrostis capillaris  Foto
Rönn   Sorbus aucuparia  Foto
Skogsbräken koll.   Dryopteris carthusiana m.fl.  Foto
Skogsfräken   Equisetum sylvaticum  Foto
Skogskovall   Melampyrum sylvaticum  Foto
Skogsnäva *   Geranium sylvaticum  Foto
Skogsstjärna *   Trientalis europaea  Foto
Skogsviol koll.   Viola riviniana m.fl.  Foto
Skvattram *   Ledum palustre  Foto
Smalbladiga gräs *   -  Fotoexempel (Festuca ovina)
Smörblomma koll. *   Ranunculus acris m.fl.  Fotoexempel
Stenbär *   Rubus saxatilis  Foto
Stjärnmossor   Mnium spp.  Fotoexempel
Tall   Pinus sylvestris  Foto
Torta *   Cicerbita alpina  Foto
Tranbär spp.   Vaccinium oxycoccus/- microcarpum
Tratt-/bägarlavar   Cladonia spp.  Fotoexempel
Tuvtåtel   Deschampsia cespitosa  Foto
Tuvull   Eriophorum vaginatum  Foto
Veronikor *   Veronica spp. ex.: Teveronika  Ärenpris
Viden (Salix spp.)   -  Fotoexempel (Salix pentandra)
Vitmossor   Sphagnum spp.
Vitsippa *   Anemone nemorosa  Foto
Vårfryle   Luzula pilosa  Foto
Vårtbjörk   Betula pendula  Foto
Väggmossa   Pleurozium schreberi  Foto
Älggräs *   Filipendula ulmaria  Foto
Ängskovall   Melampyrum pratense  Foto
Örnbräken *   Pteridium aquilinum  Foto

Fakta:

Förekomst

Antalet provytor som ligger till grund för förekomstkartorna är 10981 stycken. Sorten är procent, dvs. antalet provytor där arten/artgruppen förekommer divideras med det totala antalet provytor och kvoten multipliceras sedan med 100. Vita rutor i kartan saknar data. Siffrorna inom parantes i teckenförklaringen är antal rutor i kartan med resp. förekomstnivå (färg).

Täckning

Täckningen är beräknad på de provytor där arten förekommer.
Är antalet lägre än fyra per arkivblad görs ingen beräkning av medeltäckning.
Beräkning: Arttäckning/BVY*100. (BVY = beaktad vegetationsyta). För utförligare beskrivning av BVY etc. hänvisas till kompendiet "Ståndortskarteringen - variabelbeskrivning för fältarbetet 1993 - 2002" (stencil) eller någon av fältinstruktionerna. Observera att ytmåttet (täckningen) här är representerat som ett linjärt mått. Större täckning medför större radie i cirklarna - jfr teckenförklaringen till höger. För att göra det tydligt vid låga täckningar, kan cirkeln i enstaka fall bli större än kvadraten. Om cirkel saknas, saknas data.

Namngiving

Namngivningen av växterna följer Den Nordiska Floran av Bo Mossberg 1992, både vad gäller svenska som latinska namn.