Forskning vid NJV

Senast ändrad: 16 augusti 2022
Fält med slaget gräs i strängar och inplastade balar. Foto.

Den övergripande verksamhetsidén vid NJV är att genomföra forskning för att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga produktionsystem som baseras på grovfoder och säkra tillgången på miljövänligt producerade livsmedel från idisslare.

Bra förhållanden för vallodling

Klimatet i norra Sverige karakteriseras av en tämligen kort och sval vegetations-period med god vattentillgång, hög ljusinstrålning och mycket långa dagar, samt en vinter med långvarigt snötäcke. Detta är gynnsamt för tillväxt och kvalitet hos gräs. Vallen har därför en dominerande ställning i odlingslandskapet och mjölk- och köttproduktionen utgör ryggraden i den norrländska jordbruksnäringen.

Forskningen vid institutionen är framför allt inriktad på att utnyttja de klimatiska fördelarna genom att finna grödor, utveckla odlingstekniker och maximera utnyttjandet av det färdiga fodret i idisslare. 

Prioriterade forskningsområden

Forskningens fokus och kärnkompetens ligger på utnyttjande (produktion-konservering-utfodring) av högkvalitativt grovfoder för mjölk- och köttproduktion. Betydelsen av olika kvalitetsaspekter hos grovfodret för produktkvaliteten (mjölk och kött) och utveckling av skörde- och konserveringsteknik är centrala frågeställningar som ingående studeras.

Biologiska och odlingsmässiga förhållanden av betydelse för en hållbar produktion i nordliga områden studeras. Tillväxt, produktkvalitet, skadegörare samt näringsomsättning i växter och mark studeras på ekosystemnivå i fält. De biologiska mekanismerna undersöks också närmare på organism-, cell- och molekylärnivå i laboratorium. Andra frågeställningar av stort intresse är hur inhysning och skötsel i kallt klimat inverkar på djurmiljö och djurhälsa.

Fältforskning bedrivs framförallt i de fyra nordligaste länen. Inverkan av skiftande miljöförhållanden på växtproduktionen i denna region kan därmed belysas.

För mer information om våran forskning kontakta våra professorer Pekka Huhtanen (husdjursvetenskap) och David Parsons (Växtodlingslära).


Kontaktinformation

David Parsons, professor
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
david.parsons@slu.se, 090-786 8714

Pekka Huhtanen, professor
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
pekka.huhtanen@slu.se, 090-786 8701