Bete under nordliga förhållanden

Senast ändrad: 16 augusti 2022
Kor på grönbete

Bete kan vara ett billigt foder och i takt med en allt längre växtsäsong förbättras förutsättningarna för ett ökat utnyttjande av denna resurs i nordliga områden. Dock finns inte många studier eller data rörande bete för mjölkkor i norra Sverige.

I denna studie vill vi belysa bete under norrländska förhållanden ur några olika synvinklar:

- Skattning av biomassaproduktionen på betesvallar med hjälp av sensoriska tekniker

- Insamling av erfarenheter från norrländska mjölkproducenter med högt utnyttjande av bete

- Produktionsekonomiska beräkningar rörande kostnaden för bete

 

Det övergripande målet är att optimera betesutnyttjandet i norra Sverige genom att skapa praktiska möjligheter att bättre inkludera bete i foderplaneringen, samt förbättra förutsättningarna för en klimateffektiv produktion. Vi kommer också att länka till andra pågående betesprojekt inom SLU och NIBIO.

 

Projektet pågår 2021-2022 och finansieras av Stiftelsen Lantbruksforsknings regionala medel.