Mixenable

Senast ändrad: 14 november 2018
NJV_mixenables_sophie_Prache_300_300.jpg

Mixenable är ett EU-projekt inom Core Organic. Målet med projektet är att fördjupa förståelsen i Europa för ekologisk produktion med flera djurslag på samma gård, att finna uthålliga och robusta produktionsformer och att föreslå förbättrade modeller och strategier.

Bakgrund

Att integrera två eller flera djurslag kan ge många fördelar, såsom förbättrat utnyttjande av beten och andra grödor samt minskat parasittryck. De flesta gårdar, både konventionella och ekologiska, är dock specialiserade på ett djurslag. På de få ekologiska gårdar med flera djurslag som finns utnyttjas inte alltid alla möjligheter att integrera djuren eller de olika grödorna med varandra, vilket naturligtvis minskar de potentiella fördelarna med systemet.

Metoder

MIX-ENABLE syftar till att undersöka läget på europeiska ekogårdar med flera djurslag beträffande ekologisk, social och ekonomisk uthållighet, med särskilt fokus på betydelsen av hur olika delar av produktionen är integrerade med varandra. Tjugo gårdar i varje land ska studeras för att bedöma nivån av integrering mellan olika produktionsgrenar. Arbetet med att finna lämpliga studiegårdar har just påbörjats. Ett system med indikatorer ska utvecklas som hjälp i bedömningen och för att kunna mäta om den integrerade djurhållningen förbättrar gårdarnas uthållighet.

En annan del av projektet är de studier som ska göras på försöksgårdar i Tyskland, Schweiz och Frankrike. Specialiserad djurhållning ska jämföras med produktion med två djurslag. Bland annat studeras betesutnyttjandet och djurhälsan.

Projektets tredje del innebär att lägga in de uppgifter som insamlats i datamodeller som kan användas för att simulera olika varianter av produktion med flera djurslag integrerat. Ett av målen är att utvärdera motståndskraften mot variationer i ekonomiska och klimatiska förutsättningar. Genom att använda modellerna hoppas vi finna förslag till uthålliga produktionssystem. En del av detta arbete ska göras i samband med lantbrukarmöten.

Förutsättningarna för lantbruksproduktion varierar mycket mellan och inom de deltagande länderna. De långa vintrarna i Sverige gör t ex att det ställs andra krav på byggnader mm här jämfört med i övriga länder, men vi har ändå mycket att lära av varandra. Projektets resultat ska förmedlas till praktiker, rådgivare och myndigheter för att visa på potentialen i att ha flera djurslag och hur produktionen kan göras mest uthållig. Hur man kan gå över från specialiserad drift till att ha flera djurslag ska också belysas.

Partners

BOKU (Österrike), CRAW (Belgien), FIBL (Schweiz), Forschungsring (Tyskland), IDELE (Frankrike), ITAB (Frankrike), INRA (Frankrike), SLU (Sverige), Thünen-Institut (Tyskland), Tuscia University (Italien).

Projektkoordinator: Guillaume Martin, INRA, Frankrike,

Fakta:

CORE Organic Cofund är ett ERA-NET nätverk av europeiska myndigheter och forskningsfonder som bekostar forskning inom ekologisk livsmedelsproduktion på nationell nivå. Nätverket har fått medel från EUs forsningsprogram Horizon 2020 för att stötta transnationell forskning och angränsande aktiviteter.  Se vidare på http://www.coreorganiccofund.org


Kontaktinformation

David Parsons, professor/avdelningschef Växtodling
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
david.parsons@slu.se, 090-786 8714

Gun Bernes, Försöksledare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
gun.bernes@slu.se, 090-786 8744

Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se