Röbäcksdalens forskningsladugård

Senast ändrad: 31 juli 2018
NJV svensk röd boskap 2000 1697.jpg

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och utfodring av grovfoder till främst mjölkkor. Vi kan även utföra olika skötselrelaterade studier och studier på kalvar och ungdjur.

Stallar för nötkreatur och fält för grovfoder

Institutionens ladugård och egendom vid Röbäcksdalen är en viktig resurs för forskning inriktad på grovfoder och uthållig livsmedelsproduktion. Här erbjuds forskarkollegor och näringslivet en unik forskningsmiljö där ny teknik inom mjölkproduktionen utnyttjas och där det pågår forskning av högsta klass. Forskningsladugården, som invigdes 2006, har plats för 127 mjölkkor plus rekrytering av rasen svensk röd och vit boskap (SRB). Foder till mjölkkorna odlas på de cirka 300 ha åker som omger ladugården. Växtföljden domineras av grovfoderproduktion och består i huvudsak av gräs- och klövervallar till bete och ensilage, samt spannmål som krossensileras.

Kall och varm miljö

Ladugården är delad i två delar där den ena är isolerad, medan den andra är oisolerad, men har golvvärme i gödselrännorna som används under vintern. I den isolerade delen är foderbordet ersatt av foderkrubbor med vågceller och möjlighet till individmätning av foderkonsumtionen. Totalt finns det 30 foderkrubbor i varma lösdriften med möjlighet till mätning av mängd foder, tid under varje måltid, samt frekvensen av måltider.

Utfodringssystemet kan hantera fem olika ensilage och krossensilerad spannmål via avlastarbord och ytterligare fyra olika kraftfoderkomponenter från silos samtidigt till fullfoderblandningar. Utöver detta finns silos för ytterligare kraftfoder som kan utfodras i kraftfoderautomater. Två av kraftfoderautomaterna har en GreenFeed inkopplad. De mäter koldioxid- och metanproduktionen hos, samt syrekonsumtionen för korna när de äter kraftfoder. Korna mjölkas i en mjölkgrop med plats för 16 djur samtidigt. I anslutning till mjölkgropen finns vågar för registrering av individuell djurvikt och kameror för hullbedömning.

Tack till våra donatorer

En hel del av utrustningen i forskningsladugården har tillkommit med hjälp av donationer. En finansiär som varit mycket viktigt för NJV och för ladugården under årens lopp är Kempestiftelserna. De donerade till exempel 5 miljoner SEK till inredning när ladugården byggdes 2005-2006 och de har även hjälpt till att finansiera andra investeringar, bland annat GreenFeed-utrustningen och hullkamerorna.

NJV oisolerade ladugården 2000 1697.jpg
Den oisolerade delen av ladugården har gardiner som kan hissas upp vid varmare väder.
NJV isolerade ladugården 2000 1697.jpg
I den isolerade delen av ladugården sker de flesta försöken.
NJV ladugård mjölkgrop 2000 1697.jpg
I mjölkgropen kan 16 kor mjölkas samtidigt

Kontaktinformation

Mårten Hetta, Forskare/Prefekt/avdelningschef Husdjur
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
marten.hetta@slu.se, 090-786 8747, 070-589 83 55

Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se