Svavelfritt lignin baserat marinbränsle

Senast ändrad: 19 september 2019

Nya regler från den U.N. International Maritime Organization avser att förbjuda fartyg att använda bränslen med svavelhalt över 0,5% vikt/vikt, kommer att träda i kraft år 2020 för att minska utsläppen från fartyg. I projektet ”Svavelfritt lignin baserat marinbränsle” undersöker vi ett svavelfritt marint bränsle som består av en blandning av lignin i etylenglykol. Ligninet framställs från avverkningsrester eller biprodukter från sågverk genom fraktionering med organosolv förbehandling medan etylenglykolen framställs genom omvandling av cellulosa till etanol (via fermentering), katalytisk omvandling av etanol till eten och dehydratisering till etylenglykol.

Projektet ”Svavelfritt lignin baserat marinbränsle” syftar till att diversifiera de råvaror som tidigare har använts för produktion av flytande biobränslen och kommer att arbeta med bi-produkter som avverkningsrester och sågspån och därmed minska effekten på markanvändningen. I projektet kommer vi att använda nyutvecklad teknik: en semi-kontinuerlig förbehandlingsteknik baserad på organosolv-processen. Genom att kombinera råvarorna och den nya tekniken, kommer vi att kunna visa en betydande minskning (25-50%) i kostnaden för att producera etanol som kommer att användas för framställning av etylenglykol. Den isolerade ligninfraktionen kommer att vara svavelfri. Vi kommer att tillämpa livscykelanalysmetoden för att visa det förväntade låga CO2-avtrycket av det producerade bränslet. Kritiska aspekter som ska behandlas inom projektet är: lagring av biogent kol, utsläpp av koldioxid samt markanvändning. Projektet kommer att öka målgruppernas (marinsektorn, biobränsleproducerande- och skogsföretag, skogsägare och forskare) kunskap om flytande ligninolja som bränsle för den marina sektorn.

Aktuella händelser

Mer om projektet

Arbetspaket 1: Projektledning

Arbetspaket 2: Bedöma det nuvarande och framtida utbud av avverkningsrester och sågverksbiprodukter i Sverige, bedöma logistiska utmaningar samt och ta fram en försörjningskedja för den flytande ligninoljan.

Arbetspaket 3: Producera en blandning av lignin med etylenglykol

Arbetspaket 4: Genomföra en livscykelanalys

Arbetspaket 5:Testa den flytande ligninolja i en tung dieselmotor och jämföra den med konventionellt dieselbränsle.

Arbetspaket 6: bedöma den potentiella marknaden för flytande ligninolja som ett biodrivmedel med låg svavelhalt för fartyg som för närvarande använder tung eldningsolja

För projektpartners

Fakta:

Projekt tidtabell: September 2019 - December 2021

Finansiärer: Energimyndigheten, f3:s parter, SLU, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, SSPA Sverige och Sveaskog
  

Projektledare: Dimitris Athanassiadis, Sveriges Lantbruksuniversitet

Partners: Paul Christakopoulos, Ulrika Rova och Leonidas Matsakas, Luleå tekniska universitet // Martin Tunér, Lunds universitet // Joanne Ellis, SSPA Sweden
 Project budget 2 309 544 SEK