Skogslandskapets biogeokemi

Senast ändrad: 14 december 2022

Forskningen inriktas huvudsakligen mot hur vatten, kol, näringsämnen och metaller omvandlas, ackumuleras och transporteras i, från och mellan skog, myr, vatten och atmosfär.

En viktig del i vår forskning är att studera processer, transporter och interaktioner i, över och mellan gränsskikten mark/vatten/atmosfär. Både den grundläggande och tillämpade forskningen syftar till att öka vår förståelse för hur naturliga och mänskligt styrda förändringar i klimat och markanvändning påverkar de biogeokemiska kretsloppen i skogs-, myr- och akvatiska ekosystem. En viktig del av ämnesområdets forsknings- och undervisningsverksamhet baseras på skogsfakultetens fältforskningsinfrastruktur som bland annat inkluderar unik instrumentering, långtidsövervakning och experiment på landskapsskala. Ämnesområdet består av två professorer, fyra docenter, ett tiotal post-doktorer, tre forskningsingenjörer samt fem doktorander. 

Personal


Ett stort antal post-docs och doktorander.

 

Fakta:

En stor del av vår forskning sker inom ramen för Svartbergets fältforskningsinfrastruktur. Du kan läsa mer om detta på länkarna nedan. 


Kontaktinformation

Professor Hjalmar Laudon
Telefon +46-(0)90-786 8584
Mobil +46-(0)70-560 6625