Skogsföryngring

Senast ändrad: 27 februari 2018

Forskningen kring skogsträdens föryngring är inriktad på att bättre förstå grundläggande mekanismer och ekosystemprocesser som leder till god föryngring och tillväxt i boreala skogsekosystem.

Forskningen är både grundläggande och tillämpad i sin karaktär och fokuserar på att bättre förstå vilket inflytande markvegetationen har på skogsträdens närmiljö och hur effekterna återkopplar till trädens tidiga etablering, konkurrensförmåga och överlevnad. Av central betydelse är frågor som berör hur unga träd och dess närmiljö svarar direkt eller indirekt på naturliga störningar så som brand, olika former av skogsbruk och ett förändrat klimat. Inom ämnesområdet arbetar för närvarande en professor och en docent i nära samarbete med forskare och post-doktorer knutna till ämnesområdena skoglig vegetationsekologi och skoglig mykologi och patologi i Uppsala samt doktorander vid andra universitet. 

Personal:

Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn