Skoglig marklära

Senast ändrad: 13 november 2017

Vi vill förstå skogsmarkens grundläggande egenskaper och biogeokemiska processer, samt mikroorganismernas och växternas roll för en hållbar miljö och skogsproduktion.

Forskningen syftar till ökad förståelse av den funktion marken och dess jordmånsbildande processer har för olika grundämnens kretslopp, deras kemiska former och samspel med mikroorganismer och växter. Centrala frågeställningar rör de nyckelroller som näringsämnet kväve och naturligt organiskt material innehar i boreala skogslandskap, bland annat hur skogsproduktion naturligt begränsas och kan stimuleras samt hur mark och vattens syra-bas status påverkas. Ett annat studieobjekt är metaller som t ex kvicksilver, där en målsättning är att förstå hur skogliga åtgärder bidrar till ämnets omvandling till metylkvicksilver och hur skötselmetoder kan anpassas för att minimera dess negativa effekter i miljön. Fastläggning och omsättning av kolföreningar i mark, samt utbytesprocesser med luft och vatten är också ett viktigt forskningsområde. 

Forskare

Mark-växtinteraktioner, kol- och näringsomsättning

Gustaf Egnell

Peter Högberg

Tord Magnusson

Mona N. Högberg

Mats B. Nilsson

Henrik Saerk

Cecilie Skov

Mats Öquist

 

Kvicksilver och andra metallers biogeokemi

Ulf Skyllberg

Tao Jiang

Yu Song

Wei Zhu


Kontaktinformation

Professor Ulf Skyllberg
Telefon +46-(0)90-786 8460