Utbildningar på universitet och yrkeshögskolor

Senast ändrad: 13 januari 2023
Utbildning i skogsmiljö

Här följer ett urval av nordiska universitets- och yrkeshögskoleutbildningar som på olika sätt involverar djur och natur, kopplat till människors hälsa.

Här finns kandidat- och masterprogram men också fristående kurser. (Förklaring till högskolepoäng, se nedan)

 

SVERIGE

Sveriges lantbruksuniversitet

Outdoor Environments for Health and Well-being, 120 hp 

 • Heltid/deltid

Avancerad nivå “Degree of Master of Science with a major in Environmental Psychology”

Det här programmet ges på halvdistans med campusträffar och är utformat för dig som vill specialisera dig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i vardagen.

 

Plats, aktivitet och individens utveckling, 15 hp

 • Fristående kurs och del av program (Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme)
 • Avancerad nivå, 50%

- beskriva vad som är karaktäristiskt för platsrelaterade aktiviteter som äger rum i grön miljö och de psykologiska principer som reglerar detta agerande

- ange generella förändringar i formerna för samspel mellan människa och miljö under livsloppet

- analysera hur människor utvecklar känslomässiga band till specifika platser samt att kunna förstå boendemiljöns betydelse för identitet

- diskutera vilken betydelse människors relation till platser kan ha vid förändring av miljöer och planeringsprocesser.

Utomhusmiljöer för barn och ungdom, 15 hp

 • Fristående och del av program (Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme)
 • Avancerad nivå, Distanskurs 50%

- Beskriva egenskaper hos utomhusmiljöer som är viktiga för barns sociala liv, inklusive möjligheter till lek, lärande och utveckling

 • Tillämpa relevanta strategier att undersöka barns upplevelser av och perspektiv på platser
 • Analysera vad en specifik omgivning innebär för barn avseende lokalisering, innehåll, utformning och förvaltning
 • Föreslå generella principer för planering och gestaltning av utomhusmiljöer för och med barn och ungdomar
 • Diskutera samspelet mellan fysisk och social planering avseende aspekter som rör barn och ungdomar
 • Räkna upp de dokument som reglerar planering och utformning av barns utomhusmiljöer

Nature Based Interventions, 15 hp

 • Fristående och del av program (Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme)
 • Avancerad nivå, Distans 50%
 • Redogöra och reflektera kring potentialen med naturbaserade interventioner i förhållande till olika målgrupper.
 • Identifiera lämpliga utemiljöer för naturbaserade interventioner.
 • Utveckla naturbaserade interventioner för vila och återhämtning liksom mera krävande fysisk och kognitiv aktivitet.
 • Analysera den specifika naturmiljöns betydelse vid en intervention
 • Reflektera kring naturbaserade interventioner i förhållande till olika yrkesrollers praktik.

Forskningsmetoder i studier av människa och miljö, 15 hp

 • Fristående och del av program (Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Sustainable Food Systems – Master´s Programme)
 • Avancerad nivå 50%
 • presentera olika tekniker och metoder som används i studier av människa-miljörelationer
 • identifiera möjliga forskningsfrågor och/eller hypoteser avseende samspelet mellan människa och miljö
 • exemplifiera, beskriva och motivera valet av metod för specifika forskningsfrågor inom ämnesområdet
 • utforma kvalitativa och kvantitativa studier
 • välja och tillämpa grundläggande kvalitativa och statistiska analysmetoder
 • skriva en vetenskaplig rapport med vetenskapliga referenser efter källkritisk granskning
 • identifiera och förklara etiska aspekter på vetenskapliga studier.

Hälsofrämjande utomhusmiljöer, 15 hp 

 • Fristående och del av program (Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme)
 • Avancerad nivå, Distans 50%
 • Beskriva och diskutera utomhusmiljöer som en potentiellt hälsofrämjande resurs för olika brukargrupper, liksom för människor i allmänhet.
 • Undersöka och analysera privata och offentliga platser i relation till specifika behov hos olika brukargrupper, liksom till människors generella behov
 • Ställa evidensbaserad forskning och evidensbaserad design i relation till utvecklingen av hälsofrämjande miljöer
 • Beskriva och diskutera deltagande forskningsmetodik i samband med utvecklingen av hälsofrämjande miljöer
 • Utforma program (dvs. behovsförklaringar) för utveckling av hälsofrämjande miljöer
 • Presentera ovan beskriven kunskap skriftligt, muntligt och visuellt

Nature and Animal Assisted Interventions, 15 hp

 • Fristående kurs och del av program (Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme)
 • Avancerad nivå, Distans 50%
 • Beskriva och diskutera hur naturen kan användas i förebyggande arbete, behandling och rehabilitering inom olika målgrupper.
 • Identifiera och analysera vilken roll växter, djur och andra element i naturen har i en intervention.
 • Utveckla program för naturunderstödda interventioner.
 • Reflektera kring naturassisterade interventioner i förhållande till olika yrkesrollers praktik.
 • Kritiskt bedöma ett djurs lämplighet att ingå i en intervention
 • Bedöma de etiska aspekterna när det gäller människors och djurs involvering i naturunderstödda interventioner.

Miljöperception och upplevelse, 15 hp 

 • Fristående och del av program (Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme)
 • Avancerad nivå, Distans 50%
 • beskriva och diskutera människa/miljö-relationer utifrån sensoriska modaliteter och kognitiva processer
 • beskriva och diskutera relevanta teoretiska perspektiv och koncept avseende utomhusmiljöers effekt på människor
 • analysera människors förståelse för och interaktioner med utomhusmiljöer, beroende på olika aspekter som t.ex. genus, ålder, sociala omständigheter, kulturell kontext, känsloläge, funktionsvariation, eller hälsa,
 • analysera utomhusmiljöer avseende fysiska egenskaper som t.ex. struktur, mönster, färg m.m. som kan påverka människors perception och upplevelse genom att använda olika analysverktyg.

Urban forestry - Förvaltning av stadens skog och träd, 15 hp 

 • Fristående  och del av program (Landscape Architecture- Master´s Programme Euroforester - masterprogram Jägmästarprogrammet)
 • Avancerad nivå, 100% hösttermin

- diskutera olika perspektiv kring förvaltning av tätortsnära skog och träd inklusive deras betydelse för biologisk mångfald, trädhälsa, upplevelsevärden, rekreation, kulturhistoria och ekosystemtjänster.

- tillämpa grundläggande inventerings- och analysmetoder av tätortsnära skog och träd.

- upprätta ändamålsenliga planer för förvaltning av tätortsnära skog och träd.

- föreslå ändamålsenliga skötselåtgärder för tätortsnära skog och träd.

Människa och fysisk miljö, 15 hp 

 • Fristående och del av program (Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp)
 • Hösttermin 100% Avancerad nivå

- beskriva perspektiv och koncept inom socialvetenskap och beteendevetenskap, företrädesvis inom miljöpsykologi och urbansociologi, som är relevanta för ämnesområdet landskapsarkitektur.

- applicera ett urval av olika metoder i syftet att undersöka hur människor använder, upplever och värderar utomhusmiljöer (t.ex. intervjuer, gåturer, observationer eller enkätundersökningar).

- problematisera och analysera människors olika behov och intressen i utomhusmiljöer beroende på t.ex. kön, ålder, social situation, kulturell kontext och funktionsnedsättning.

- analysera och kritiskt undersöka människors relation till "plats" och använda denna förståelse i design- och planeringsprocesser.

 

Stadsodling och social interaktion, 15 hp

 • Fristående och del av program (Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Food and Landscape)
 • Vårtermin, Grundnivå, 100%

- ur ett globalt perspektiv förklara vissa basala samband mellan hållbar stadsutveckling och hur stadsodlingsinitiativ i olika världsdelar tar form. 

- identifiera verkliga exempel på stadsodling utifrån deras olika möjligheter och resurser i lokalområdet samt problematisera deras relation till en stadsbyggnadskontext. 

- förstå och relatera odlingens betydelse för människors hälsa och välbefinnande samt som en katalysator för lokalt engagemang. 

- genomföra en platsanalys som tar hänsyn till platsidentitet, kulturvärden, platsens tillgänglighet och praktiska förutsättningar för odling. 

- redogöra för möjliga odlings-, distributions- och lagringssystem i stadsmiljö samt kunna jämföra dessa utifrån ett resurs- och kunskapsbehov samt odlingssäkerhet. 

- ha utvecklat förståelse för hur olika val av småskaliga odlingssystem påverkar omgivande miljö, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och människors hälsa. 

- ha kännedom om kommunikativa och pedagogiska verktyg inom stadsodling.

Trädgårdar i vård, introduktionskurs, 15 hp

 • Fristående
 • Grundnivå halvdistans 100% hösttermin

Målet med kursen är att ge en introduktion till hur trädgårdar kan användas inom vård, omsorg och rehabilitering. Kursen är till för dig som vill utveckla trädgårdsrum som erbjuder meningsfulla aktiviteter för människor i behov av särskilt stöd och är väl anpassade till specifika verksamheter och målgrupper. Det ges en introduktion i forskningsläget kring naturens potentiella roll för människans hälsa och välbefinnande.

Hälsoträdgårdar, 15 hp

 • Fristående och del av program (Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram)
 • Grundnivå platsspecifik 100% hösttermin

- redogöra för begreppet hälsoträdgård samt ge exempel på vad hälsoträdgårdar kan innehålla och hur de kan användas

- sammanställa kunskap som är relevant för specifika målgruppers samspel med utomhusmiljö

- dra slutsatser om olika målgruppers samspel med utomhusmiljö

- beskriva kvaliteter och brister i befintliga utomhusmiljöer utifrån olika målgruppers varierande behov

- ge ändamålsenliga förslag för innehåll och utformning av hälsoträdgårdar

- kommunicera praktiska och teoretiska kunskaper inom området till yrkesverksamma och lekmän

 

Linnéuniversitetet

Friluftsliv, miljö, utövare och aktivitet, 7,5 hp 

 • Fristående
 • Avancerad nivå distans 50% vårtermin

-Teorier om relationen mellan människa och natur t ex nature connectedness,  place attachment mm.

-Metoder för att studera friluftsliv i olika miljöer med utgångspunkt i teorier om  människans vistelse i naturmiljöer 

-Hållbar utveckling och friluftsliv 

-Omsättande av teoretiska kunskaper om metoder och teorier till praktiska  tillämpningar i olika naturmiljöer. 

-Utvärdering och analys av metoder och teorier genom praktiska aktiviteter i olika  naturmiljöer. 

 

Hälsoeffekter av friluftsliv och utomhusmiljöer, 7,5 hp

 • Fristående
 • Avancerad nivå distans 50% hösttermin 

-Kritiskt granska vetenskapliga bevis för hälsoeffekter av utomhusmiljön. 

-Förstå hälsopåverkande fysiologiska mekanismer orsakade av vistelse i  naturmiljö. 

-Analysera olika utomhusmiljöer och deras möjligheter för hälsofrämjande fysisk  aktivitet och friluftsliv i olika stadier av livet. 

-Analysera användandet av naturmiljöer i en terapeutisk kontext. 

Linköpings universitet

Forum för utomhuspedagogik

T.ex kursen "Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder, 15 hp"

FINLAND (på svenska och engelska)

Green Care

Green Care utbildningen i Finland: 

På Green Care Finlands websidor finns uppdaterad information (på finska) om utbildning: aktuella Green Care-utbildningar, arrangörer och sakkunniga på utbildning inom området, samt studier som uppfyller de teoretiska kompetenskraven som krävs av GrönOmsorg och Grönkraft kvalitetsmärken (5 sp.).

Läs mer om Finlands Green Care kvalitetsmärken (på svenska): 

Yrkeshögskolan Centria

i samarbete med Vasa Universitet

Grundkurs i Green Care (grön omsorg), 5 sp

-kan ordnas skilt på basen av efterfrågan, deltagarantal minst 14.

Kontaktperson: Lena Enlund, lena.enlund@centria.fi

Åbo akademi, Öppna universitetet

Hållbar utveckling inom Öppna universitetet är en tvärvetenskaplig studiehelhet, Sustainability Studies och kurserna kan avläggas enskilt enligt eget intresse eller som biämne upp till 60 sp.

Kurser i hållbar utveckling

NORGE

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Introduktionskurs i djurassisterade interventioner - djurassisterad terapi, pedagogik, aktivitet och grön vård, 5 sp

Originaltitel: Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg 

Info: 5 sp. Grundnivå

Vad du kan uppnå med kursen:

 • Beskriva och förklara de viktigaste begreppen inom djurassisterad interaktion med betoning på förebyggande, stimulerande och rehabiliterande åtgärder för olika grupper av människor
 • Bedöma användargrupper och ämnesområden där djurassisterad intervention kan användas
 • Förstå vikten av att fokusera användarnas intressen
 • Utveckla förmågan att utvärdera tillgänglig litteratur inom området
 • Förstå vikten av att ta hänsyn till djurens välbefinnande i interaktionen med människor

Djurassisterade interventioner på gård, 10 sp

Originaltitel: Dyreassisterte intervensjoner på gård 

Info: 10 sp. Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner är ett krav

Vad du kan uppnå med kursen:

 • Erhålla teoretisk och praktisk kunskap om beteende och lärande hos husdjur
 • Välja rätt person och förbereda individen för uppgifter i djurassisterade insatser
 • Kunna vägleda användare i djurassisterade insatser inom området personlig praxis
 • Förstå vikten av att skydda djurens välbefinnande i en inlärningssituation och medan du arbetar med djurassisterade insatser

Djurassisterade interventioner med hund, 10 sp

Originaltitel: Dyreassisterte intervensjoner med hund

Info: 10 sp. Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner är ett krav

Vad du kan uppnå med kursen:

 • Erhålla teoretisk och praktisk kunskap om beteende, inlärning och krav för det enskilda djurets mentalitet
 • Kunna använda etologisk kunskap för att välja rätt individ och veta hur man förbereder individen för uppgifter i djurassisterad intervention
 • Förstå vikten av att skydda djurens välbefinnande i en träningssituation och under arbete med djurassisterad intervention
 • Förstå vikten av att skydda användarens intressen
 • Kunna värdera etiska överväganden när man införlivar djurassisterade insatser
 • Delta i utformningen av projekt med djurassisterade insatser och därmed kunna vägleda användare i djurassisterade insatser i personlig praxis

Hästassisterade interventioner, 10 sp

Originaltitel: Hesteassisterte intervensjoner
Info: 10 sp. Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner är ett krav

Vad du kan uppnå med kursen:

 • Förstå begrepp, definitioner och olika arbetsområden inom hästassisterade insatser
 • Erhålla kunskap om vad en hästassisterad intervention består av, vilka aktiviteter som kan inkluderas och vilken kompetens leverantören måste ha för att utföra aktiviteter eller terapi med hästar för olika användargrupper
 • Erhålla kunskap om hästens egenskaper och former av kommunikation, beteende och reaktionsmönster som grund för samarbete med hästen i hästassisterade insatser
 • Erhålla kunskap om olika teorier och verkningsmekanismer vid hälsofrämjande interventioner med hästar
 • Kunna designa och anpassa hälsofrämjande aktiviteter med hästar till en självvald användargrupp
 • Delta i utformningen av projekt relaterade till hälsofrämjande aktiviteter med hästar

Aktivitetsvetenskap - hälsofrämjande upplevelser och aktiviteter, 10 sp

Originaltitel: Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter

Info: 10 sp. Grundnivå 100%

Vad du kan uppnå med kursen:

 • Erhålla kunskap om fenomenet aktivitet i ett aktivitetssvetenskapligt perspektiv
 • Erhålla avancerad kunskap om sambandet mellan aktivitet och hälsa
 • Erhålla kunskap om individuella, sociala och kulturella faktorers betydelse för deltagande i aktivitet
 • Erhålla kunskap om samspelet mellan mänsklig aktivitet och miljön

Ges inom magisterprogrammet: Folkhälsovetenskap - natur och miljö, hälsa och livskvalitet

Universitetet i Bergen

Djurassisterad terapi och assistans, 3 sp

Originaltitel: Dyreassistert terapi og assistanse

Info: 3 sp. Grundnivå 100%, Om du är från annan fakultet än “Medicin” behöver du söka från “hospitantopptak”

Vad du kan uppnå med kursen:

 • Känner till och kan beskriva olika former av djurassisterad terapi
 • Vet om hur djurassisterad terapi kan fungera som en behandling eller som komplement till annan behandling
 • Kan förstå möjligheter, begränsningar och utmaningar med djurassisterad terapi 
 • Vet om etiska frågor kring djurassisterad terapi
 • Känner till forskning och metoder inom området
 • Kan vägleda och rekvirera patienter för ett seriöst system för djurassisterad terapi som behandling eller som komplement till annan behandling
 • Kan förbereda planer för forskningsprojekt inom fältet

 

Universitetet i söröst Norge (USN)

Bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning, 180 sp

Info: Grundnivå, 3 år, 100%, 180 sp

Vad du kan uppnå med utbildningen:

 • På friluftslivsutbildningar vid folkhögskolor och lägerskolor
 • Som en guide för friluftsliv i all typ av skandinavisk natur
 • Som friluftslivsguide inom hälsa och rehabilitering
 • Inom friluftslivshantering inom offentlig sektor
 • Med spridning av friluftsliv i frivilliga organisationer som Turistföreningen

 

 

DANMARK

Köpenhams Universitet

Master i landskap och planering, 3 - 6 år

Originaltitel: Master i landskab og planlægning

Specialisering: “Naturbaseret terapi og sundhedsfremme” (Naturbaserad terapi och hälsopromotion). Specialiseringen kvalificerar dig till att arbeta i och med naturen med ett antal målgrupper inom hälsa, utbildning eller i sociala kontext.

Hälsodesign, 15 ECTS

Originaltitel: Health design

Kurs som ingår i MSc Programme in Landscape Architecture

Vad du kan uppnå med kursen:

 • Söka, presentera och beskriva relevanta teorier (miljöpsykologi, landskapsarkitektur och arkitektur) som är relevanta för planering, utveckling och förståelse av hälsofrämjande utomhusmiljöer.
 • Undersöka och analysera olika användargruppers behov, intressen och preferenser med hänsyn till hälsofrämjande utomhusmiljöer utifrån kön, ålder, kulturellt sammanhang, social situation, diagnos och funktionsvariation.
 • Undersök och analysera fördelarna och nackdelarna med interaktionen mellan institutionella eller offentliga utomhusmiljöer och specifika hälsofrämjande aktiviteter.
 • Beskriv i detalj hur en institutionell eller folkhälsofrämjande utomhusmiljö kan utformas för olika användargrupper
 • Presentera i detalj praktisk och teoretisk kunskap inom Health Design för yrkesverksamma och lekmän.

 

Naturbaserad hälsopromotion och terapi, 5 dagar 100%

Originaltitel: Naturbaseret sundhedsfremme og terapi

Vad du kan uppnå med kursen:

 • Stärka din professionella kunskap: Få en djupare förståelse för grundläggande teorier och begrepp inom ”hälsodesign”, inklusive grundläggande teorier och begrepp inom terapiträdgårdar och naturbaserad terapi.
 • Utveckla dina arbetsmetoder: Förvärva färdigheter som kan sätta ditt eget arbete i perspektiv och göra det möjligt för dig att förstå de utmaningar och möjligheter som finns i naturbaserad terapi och hälsopromotion. Du kommer genom grupparbete och övningar med studenter från andra områden utöka ditt nätverk i nya tvärvetenskapliga samarbeten. Du kommer att vara utrustad för att genomföra analyser och kunna välja ett naturområde för aktiviteter baserat på dess upplevelsevärden. Du kommer att kunna organisera individuella hälsofrämjande och / eller terapeutiska aktiviteter för en specifik målgrupp.
 • Utveckla dina kompetenser: Kunna rapportera och sprida resultaten av en analys av en definierad miljö, samt kunna använda miljön för aktiviteter som syftar till att främja hälsa.

Utomhusrekreation - Planering och förvaltning, 7,5 ECTS.

Originaltitel: Outdoor Recreation - Planning and Management

Kurs i MSc Programme in Landscape Architecture och MSc Programme in Nature Management

Vad du kan uppnå med kursen:

 • Analysera friluftsliv som en produkt av ett förhållande mellan människa och natur (samspelet mellan friluftsaktiviteter, motivationer, förväntningar, anläggningar och naturliga miljöer).
 • Identifiera fördelarna med friluftsliv och konfliktområden som planering och hantering måste ta itu med.
 • Förklara och beskriva ramar för planering av friluftsliv.
 • Beskriva och reflektera över viktiga aktörer, användargrupper och intressenter i relation till att skapa möjligheter och reglera friluftsliv.
 • Diskutera styrkor och svagheter i metoder för övervakning och kartläggning av besökare

 

Aalborg Universitet

Introduktion till djurassisterad pedagogik, terapi och rehabilitering, 5 ECTS.

Originaltitel: Introduktion til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering

Vad du kan uppnå med kursen:

 • Att kunna bedöma insatser som involverar djur på kvalificerad basis
 • Att konceptualisera olika interventioner mellan människor och djur
 • Erhålla en forskningsbaserad grund som kan utökas med fler moduler eller vidareutbildning

 

Professionshøjskolen UCN (Yrkeshögskola)

Yrkeshögskoleexamen i natur- och kulturförmedling, 3 år

Originaltitel: Professionelbachelor i Natur- og kulturformidling
Vad du kan uppnå med utbildningen: Du kan ge människor upplevelser som de aldrig kommer att glömma. Som en förmedlare av natur och kultur hjälper du till att ge människor minnesvärda och levande upplevelser. Du är angelägen om att förmedla ämnen om natur och kultur på spännande och fängslande sätt, och du har fullständig kontroll över vem dina målgrupper är och hur du bäst får kontakt med dem.

 

Friluftsvägledare, 1 år 100% eller valfritt

Originaltitel: Friluftsvejleder
Vad du kan uppnå med utbildningen: Utbildningen ger dig kompetens att förmedla natur och utomhusupplevelser. Du får kunskap om naturen och miljön och du lär dig att planera aktiviteter anpassade till olika målgrupper. Du kan ta en hel utbildning eller välja enskilda ämnen. Du kan skapa en flexibel utbildning genom att kombinera moduler från olika lärosäten. För att skapa en utbildning som passar dina behov, prata med studievägledaren på respektive lärosäte.
Utbildningen är uppbyggd i moduler och kan erbjudas av:

 • Köpenhams universitet 
 • University College Nordjylland i Aalborg
 • University College Syddanmark i Esbjerg
 • Via University College i Viborg

 

 

Om du vet om någon fler utbildning inom området

Fakta:

Mått på studietid i olika länder

Hela Norden är anslutet till det Europeiska ECTS-systemet där 30 poäng motsvarar en termin och 60 poäng ett helt års studier. 

I de Nordiska länderna motsvarar 1 poäng ca. 25-30 timmars studier (beroende på land). I studietiden inkluderas både organiserad undervisning och eget arbete. Olika länder har olika beteckningar för poängen. I Sverige använder man högskolepoäng (hp), i Finland högskolestudiepoäng (sp) och i Norge studiepoeng (sp). Beteckningen ECTS-credits används i Danmark och kan även förekomma i övriga länder. 


Kontaktinformation