Skogsskötsel (old)

Senast ändrad: 19 december 2022

Ämnet omfattar såväl grundläggande som tillämpade frågeställningar och utgår ifrån att utveckla medel och metoder för att uppnå mål definierade av skogsägare och samhälle.

Samverkan och dialog med det övriga samhället är central för att förstå och identifiera kunskapsbrister och behov av beslutsstöd. Skogsskötselforskningen är inriktad mot att utvärdera effekterna av trädslagsval, föryngring, röjning, gallring, gödsling och slutavverkning, samt olika skogsskötselsystem såsom trakthyggesbruk och blädning på den framtida utvecklingen av skogen givet uppställda mål. Centrala frågeställningar rör skogens roll i klimatarbetet, hyggesfria skogsbruksmetoder, skogens sociala och hälsofrämjande värden samt modeller för ett mer variationsrikt skogsbruk. Forskningen bygger på data från långsiktiga försök, surveystudier, labbexperiment och simuleringar men också på en nära samverkan med övriga ämnesområden vid institutionen. Ämnesområdet representeras för närvarande av fyra professorer, två universitetslektorer, fem forskare och en doktorand. 

Även om fokus ligger på studier i nordligt tempererade och boreala skogar bedrivs också forskning i tropiska områden. Typiska forskningsfrågor vi försöker besvara är hur regnskogen kan brukas uthålligt eller om träd kan förbättra vattentillgången i torra områden. Arbetet spänner över ett flertal tropiska skogsekosystem från naturskogar över plantageskogar till agroforestry-system där skogs- och jordbruk bedrivs på samma mark.

Forskare

Ann Dolling
Anders Malmer
Björn Hånell
Daniel Lussetti
Elisabet Bohlin
Erik Valinger
Gert Nyberg
Gustaf Egnell
John D Marshall
Lars Lundqvist
Róbert Blaško
Rosa Goodman
Tomas Lundmark
Tommy Mörling
Ulrik Ilstedt

Fakta:

Skogsskötsel associeras vanligen med metoder för att få ut så mycket virkesvärde från skogen som möjligt. Det finns emellertid anledning att vidga begreppet betydligt så att skogsskötsel istället associeras med metoder att bruka våra skogar för att uppnå uppställda huvudmål. Skogar kan till exempel skötas främst för att öka värdet för friluftsliv, jakt och rekreation eller för att förstärka den biologiska mångfalden. Andra exempel är skötsel för att begränsa erosion eller för att skydda vattentäkter.


Kontaktinformation

Professor Tomas Lundmark
Telefon +46-(0)90-786 8480
Mobil +46-(0)70-631 7412