Skogsekonomi

Senast ändrad: 10 januari 2017

VÄRDEKEDJAN FÖR SKOGENS PRODUKTER
Forskningen fokuseras på den skogsindustriella värdekedjan vilket utgör en viktig bas för den skogsindustriella ekonomiska mastersutbildning som vi bedriver. Vi bedriver ett nära samarbete med institutionen för ekonomi vid NL-fakulteten som bedriver motsvarande forskning om livsmedelskedjan. Syftet med vår forskning är att integrera olika kunskapsområden för att på ett kreativt och effektivt sätt ta oss an ekonomiska, sociala, miljömässiga och institutionella problem. Metodmässigt hämtar vi inspiration från ämnesområden som företagsekonomi och statistik. Fokuseringen på värdekedjan ger oss ett ramverk som visar hur olika forskningsinriktningar och problemställningar hör samman. Det stimulerar samarbetet mellan olika forskningsgrupper och bidrar till ett systemtänkande. Relevansen i problemställningarna ges hög prioritet. Vår forskning kommer att ta sig an mångfasetterade problem som relationer inom kedjan, affärsutveckling, innovationer och tekniska förändringar, kunskapsöverföring, analys av kunder, värdeskapande och distribution, prissättning, logistik och transaktionskostnader, företags ansvar mm. Resultatet av forskningen bidrar till att öka skogsindustrins förädlingsvärde samt upprätthålla skogsföretagens konkurrenskraft. Vi är mycket måna om och tacksamma för det samarbete som vi har med olika företag och intressenter i den skogsindustriella värdekedjan. Totalt är ett tiotal forskare/lärare vid institutionen verksamma inom kompetensområdet varav en doktorand. Drygt hälften arbetar på heltid inom området. 


Kontaktinformation

Anders Roos

anders.roos@slu.se

018 671564, 0739 840705

Sidansvarig: hans.fryk@slu.se