Rätt timmer till sågverken

Senast ändrad: 18 maj 2016

Ny teknologi och förbättringsverksamhet i skogsbruket skapar ständigt nya möjligheter att samla in, bearbeta och förmedla information om skogsbestånd och avverkat rundvirke. Bland dessa framsteg kan nämnas geografisk positionsbestämning, optimerings- och simuleringsverktyg i timmerhantering, skördarmätning, samt fjärranalys med laser.  Teknikutvecklingen på sågverken har också accelererat under senare år, exempelvis genom införande av röntgenmätram i timmersorteringen och kamera- och akustikbaserad sortering av trävaror. Gemensamt för dessa teknologier är att de ger möjlighet till förbättrad kontroll, styrning och information om timmer och sågat virke och därigenom ökat värde i förädlingskedjan genom antingen ökad nytta eller reducerade kostnader.  Samtidigt innebär en omvälvande affärsutveckling inom sågverksindustrin att allt högre krav ställs på sågverkens produkt- och servicekvalitet. 

Utvecklingen av kommunikationen mellan skog och industri fortgår alltjämnt, dels i skogsnäringens företag och dels inom ramen för FoU på Skogforsk, Trätek, SDC och universiteten.  Det saknas dock färska studier av sågverkens syn på, och behov av, anpassningar och förbättringar av timmerleveranserna mot bakgrund av de senaste årens tekniska och strategiska utveckling. Bättre kunskap om sågverkens behov beträffande virkesråvaran – dess fysiska kvalitetsegenskaper men även dess ursprung, leveranssätt, leveranstid, informationsinnehåll etc. – möjliggör för aktuella FoU-projekt att i ännu högre grad realisera vinsterna från en bättre integration mellan skog och industri. Institutionen för skogens produkter, i samarbete med Skogforsk och SDC, genomför därför en studie om sågverkens syn på utvecklingsbehoven inom virkesförsörjning.

En första delstudie genomförs i form av en intervjuundersökning med ledande personer - inköpsansvariga, marknadsansvariga, driftsansvariga – på svenska sågverksföretag för att ringa in de krav och önskemål man har på virkesförsörjningen. Den första delstudien utvärderas och resultatet och erfarenheterna av denna blir avgörande för hur projektet drivs vidare. Ytterligare kvalitativa studier i form av t.ex. fokusgrupper eller scenarioanalys, eller kvantitativa studier i form av en branschomfattande enkät, kan bli aktuellt.


Kontaktinformation

Anders Roos

anders.roos@slu.se

018 671564, 0739 840705

Sidansvarig: hans.fryk@slu.se