Fältforskning

Senast ändrad: 07 januari 2019
S22F9460242_6.JPG

Enheten för skoglig fältforskning är drivande när det gäller forskningsverksamhet med fältanknytning. Förutom att vara utförare av fältarbeten, driver eller deltar enheten i ett flertal fältanknutna projekt.

Exempel på forskningsprogram/projekt som enheten deltar eller har deltagit i är:

  • Finrotsstudier, bl.a. med videofilmning under marknivån
  • Etablering och produktion i ädellövskog
  • Intensivodling av gran och virkesproduktion
  • Planttypsförsök, etablering och tillväxt
  • Boreala skogens nyttjande i norra Sverige
  • Lavekosystems reaktioner på kvävenedfall
  • Markanvändningsstrategier för att minska växthusgaserna i atmosfären
  • Kemikaliefria snytbaggeskydd

Enheten upprätthåller också en hög kompetens inom försöksdesign, försöksutläggning, provtagnings- och inmätningsmetoder samt beräkningsmetoder av fältanknutet datamaterial.

forskning.jpg
Inmätning av försöksyta

Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716