Fältförsök

Senast ändrad: 02 juni 2016
Kvalitetsgallringsförsöket 037.JPG

Enheten för skoglig fältforskning ansvarar för skötsel och underhåll av SLU:s skogliga långtidsförsök.

Fältförsök har alltid varit en mycket viktig vetenskaplig arbetsmetod för den skogliga forskningen i Sverige och i andra länder. I år är det 100 år sedan det första långsiktiga skogliga fältförsöket i Sverige anlades utanför Lycksele. De långsiktiga fältförsöken har sedan dess gett avgörande bidrag till vår kunskap om skog och skogbruk och har haft en mycket stor betydelse för skogsbrukets utveckling i Sverige och därmed bidragit till landets industrialisering och utveckling till välfärdssamhälle.

Försöken utgör fortfarande en viktig kunskapskälla och minst 1 000 internationella och svenska publikationer härrör från de långsiktiga fältförsöken varav 70 doktors- och licentiatavhand-lingar. Vi bedömer att cirka en femtedel av de internationella publikationerna vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultet sedan 1990 har utnyttjat långsiktiga fältförsök. Långsiktiga fältförsök är också av mycket stor betydelse för fakultetens grundutbildning, forskarutbildning, fort- och vidareutbildning samt exkursioner.

Skogsfakulteten vid SLU har efter sin senaste översyn ca 1 600 långsiktiga fältförsök som täcker in ett flertal ämnesområden och ett stort antal frågeställningar. Ansvaret för att upprätthålla försöken och tillhandahålla data ligger på Enheten för skoglig fältforskning. Enheten har påbörjat arbetet att samla in nödvändig dokumentation om försöken till ett försöksregister. En översiktlig dokumentation finns i de projektkataloger som institutionerna har upprättat över försöken som de tidigare ansvarat för. Så småningom ska en försöksdatabas upprättas, som blir sökbar på internet. Nordens gemensamma databas över skogliga långtidsförsök heter NOLTFOX. Där finns allt från genetik, förädling, beståndsbehandling, skogsproduktion till ekosystemforskning, bioenergi och julgranar!

forsoksyta1.jpg
Försöksyta 1

Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se