Svampdetektion

Senast ändrad: 11 april 2017

Vi undersöker hur svampsamhällen är sammansatta i till exempel träd och skörderester, eftersom svampsamhällena utgör en central faktor för ekosystemfunktionen. Vi använder en kombination av klassisk taxonomi och molekylär identifiering.

Infekterade tallbarr i Storbritannien. Orsaken är den patogena svampen Dothistroma som ännu inte är ett problem i Sverige. Foto: Hanna Millberg.

Vår kompetens omfattar samhällsstrukturen av patogena svampar samt svampsamhällen i skogar, träd, död ved, förna och skörderester. Traditionellt sett har morfologisk taxonomi använts för att identifiera arter och beskriva svampsamhällen. Även om vår institution har haft en hög kompetens inom detta område, så bygger morfologisk taxonomi i många fall på produktionen och detektionen av svampens fruktkroppar och kan ge en ofullständig bild av mångfalden av arter.

I allt högre grad används molekylära metoder för att upptäcka och identifiera svampar. Vår institution har gått i spetsen för att utveckla dessa metoder och den nyaste tekniken, 454-pyrosekvensering, erbjuder ett nytt sätt att genomföra omfattande provtagning av svampsamhällen samt upptäcka arter som finns i små mängder och de som inte producerar fruktkroppar.


Kontaktinformation

Jan Stenlid, Professor
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
jan.stenlid@slu.se, 018-67 18 07

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se