Könsperspektiv på lantbrukets förändrade arbetsmiljö

Senast ändrad: 08 oktober 2018
En person klämmer sin arm mellan två kugghjul, varningsskylt.

Jordbrukssektorn har genomgått en omfattande förändringar under de senaste decennierna. Detta har förändrat arbetets fysiska, psykiska och sociala förutsättningarna och gett upphov till nya risker och hälsofaror. Sekorn räknas oftast till en av de farligaste sysselsättningarna med ett högt antal skador och olyckor. Familjelantbrukets dominerande ställning bidrar till att gården utgör en komplex plats ur ett säkerhetsperspektiv. Kvinnor har under de senaste decennierna ökat sin delaktighet i jordbruket, vilket har medfört att antal tillbud och skador har ökat.

Syftet  med projektet är att lyfta behovet av en bred genusvetenskaplig förståelse av lantbrukets organisering och bidra till en teoretisk utveckling av genusperspektivet inom forskning kring lantbrukets arbetsmiljö.

Det pragmatiska perspektivet på lantbrukets arbetsmiljö har under de senaste decennierna upptagit ett stort utrymme inom forskningen. Detta har bidragit till att den teoretisk och metodologiska utvecklingen av fältet har hamnat efter i förhållande till andra vetenskapliga fält.  Den svaga integreringen av ett genusperspektiv i forskningen är ett av uttrycken för denna otillräckliga utveckling. Avsikten med detta projekt är att lyfta och belysa dessa brister och tillika forskningsmässiga möjligheter.

Ambitionen är att öka medvetenheten inom forskningsfältet, nationellt och internationellt, kring genusrelaterade aspekter och dimensioner av lantbrukets arbetsmiljö och forskning. Projektet kommer att diskutera det nuvarande forskningsläget och blicka framåt genom att understryka betydelsen av de sociala dimensionerna i förståelsen av lantbruket samt dess arbetsmiljö i en förändrande värld.

Projektet finansieras av SLO-fonden.

Vetenskaplig artikel:

Andersson, E, Lundqvist, P (2014) Gendered Agricultural Space and Safety: Towards Embodied, Situated Knowledge, Journal of Agromedicine 19(3), 303-315

LTJ-faktablad:

Lantbrukets arbetsmiljö ur ett genusperspektiv

Debattartikel:

ATL - Genusperspektiv kan bättra arbetsmiljön

Seminarium:

Gendered agricultural space and safety: Towards embodied, situated knowledge (2013-12-11, kl. 14-15)

Genusperspektiv på arbetsmiljöforskning i lantbruket – framtida utmaningar (2013-12-17, kl. 13-15) 

Relaterade sidor: