Projekt

Senast ändrad: 18 oktober 2016

Analys och modellering av mänskligt beteende vid urval av träd

Projektet handlar om att analysera och modellera hur människor - både professionella och icke-professionella - väljer träd i skogen för olika ändamål, till exempel skötsel, rekreation eller bevarande av träd. Vi använder data från så kallade marteloscopes, en ny typ av experiment som syftar till att observera och kvantifiera mänskligt beteende vid urval av träd. 

En student mäter ett träd i ett marteloscope experiment i Järvselja i Estland. Foto: Arne Pommerening

Mer information om projektet kan hittas i det här numret av  Fakta skog. 

Växling av trädkronors utbredning som ett sätt att anpassa sig till förändrade konkurrens- och miljöfaktorer

Under 2015 tilldelades Arne Pommerening ett postdoc stipendium av Kempestiftelsen. Projektet omfattar dels spatial statistik och dels kvantitativ ekologi. Den centrala iden är att använda asymmetriska förändringar i trädkronor som en proxy för att kvantifiera konkurrensen mellan enskilda träd. Sådana förändringar av trädkronorna, bort från trädets stamcentrums koordinater, uppstår när ljuskrävande träd försöker undvika konkurrens från andra träd. I detta projekt kommer koordinater från trädstammars centrum mätta i markundersökningar att jämföras med kronors koordinater som härrör från flygmätningar. För detta projekt har Pommerening och hans kollegor rekryterat  Jaime Uría Díez från Spanien.


Kontaktinformation

Arne Pommerening, professor/ämnesområdesansvarig
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för skoglig resursanalys, SLU
arne.pommerening@slu.se, 090-786 82 47, 070-226 97 46