Grundutbildning vid Skoglig planering

Senast ändrad: 22 oktober 2018
Studenter_JennySG3400x350.jpg

Skoglig planering är ett utpräglat syntesämne och bygger i varierande grad på många av fakultetens respektive institutionens övriga ämnen.

Skoglig planering introduceras under första året med några föreläsningar under kursen Skogens ekonomi. De enskilda privata skogsägarna och deras ekonomiska perspektiv, speciellt skatter, tas upp under föreläsningar och en övning i planering på 30 års sikt.

Under tredje årets kurs Skogsskötsel, skogsbruksplanering och skogens hälsa (preliminärt namn), upprättar studenterna skogsbruksplaner för enskilt ägda skogsfastigheter, och gör enkla analyser av åtgärdsalternativ. Kursen Planvis som beslutsstöd för skoglig planering ges också på tredje året och är valbar även för studenter på skogsmästarprogrammet. Då lär sig studenterna att använda systemet Heureka Planvis för avancerade analyser av skogliga beslutsproblem genom föreläsningar om beslutstödssystems syfte och uppbyggnad, hur olika skötselalternativ tas fram och prognostiseras, optimering genom linjär programmering, samt hur resultaten analyseras och presenteras. Vetenskapliga artiklar diskuteras under seminarier. Avslutningsvis genomför studenterna analyser med Heureka Planvis av de fastigheter de upprättat skogsbruksplan över. Kandidatuppsatsen kan ha inriktning mot skoglig planering.

Under fjärde året på anancerad nivå kan studenterna välja kursen Skogliga hållbarhetsanalyser och fördjupa sig i användningen av Heureka Planvis med speciell inriktning på många av de nyttor som skogen ger. Denna kurs är valbar även för studenter på skogsmästarprogrammet.

Under femte året kan studenterna genomföra sitt examensarbete i ämnet skoglig planering. Vanligen ingår analyser med Heureka Planvis.

Skoglig planering omfattar ca 2 hp första året, ca 13 hp tredje året, 7.5 hp fjärde året och 30 eller 60 hp femte året. Kurserna är i första hand planerade för studenter på jägmästarprogrammet, men kurserna Planvis, Skogliga hållbarhetsanalyser och examensarbetet passar också för intresserade studenter på skogsmästarprogrammet, eller andra med tillräckliga förkunskaper inklusive utländska studenter.


Kontaktinformation