Projekt

Senast ändrad: 24 juni 2020

Här kan du läsa mer om exempel på aktuella projekt som använder Heureka.

Här finner du exempel på aktuella projekt där Heureka används och SHa medverkar.

Under Tjänster kan du läsa mer om möjligheterna att använda SHa:s kunskaper vid dina egna analyser eller vid beställning av tjänster.

Läs mer om tidigare projekt

Alterfor

Projekthemsida: alterfor-project.eu/

För mer information, kontakta Tomas Lämås.

B4EST

Finansiär: EU

Ett analytiskt ramverk till stöd för skoglig bioenergiutveckling

Löptid: 2019-2021
Finansiär: Energimyndigheten

Framtidsanalys för skötsel av tätortsnära skog

Finansiär: SLU, Movium, Sundsvalls kommun
Löptid: 2020-2021

För mer information, kontakta Jeannette Eggers

FutureBioEcon

Projektledare: Tord Snäll, SLU Artdatabanken
Löptid: 2017-2020
Finansiär: SumForest

Mer information om FutureBioEconom på engelska.

För mer information, kontakta Johanna Lundström.

GreenFutureForest

Projektledare: Tord Snäll, SLU Artdatabanken

För mer information, kontakta Jeannette Eggers

Improved consultation between reindeer husbandry and forestry

Projektledare: Ulrika Roos, institutionen för skoglig resurshushållning
Löptid: 2018-2023

För mer information, kontakta Johanna Lundström.

Integrerad strategisk planering för förbättrade samråd och samexistens mellan rennäring och skogsbruk

Projektledare: Per Sandström, institutionen för skoglig resurshushållning
Finansiär: Formas

För mer information, kontakta Johanna Lundström.

Klimatsmart integrerad planering av marginalmarker

Löptid: 2019-2021
Projektledare: Johanna Lundström, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå
Finansiär: Energimyndigheten

För mer information, kontakta Johanna Lundström.

Landskapsimulator för långsiktiga analyser av landskapets ekosystemtjänster

Löptid: 2014-
Projektägare: Tomas Lämås
Finansiär: SLU
Om: Landskapssimulatorn ska användas till att beräkna hur ett landskap förändras om markanvändning och skötsel ändras. Hittills har sådana analyser, genom Heurekasystemet, inte hanterat förändring av markanvändning utan bara varit möjlig för produktiv skogsmark. Med den nya simulatorn ska man kunna se på fler marktyper. Hagmark, betesmark och improduktiv skogsmark som till exempel skogbevuxen myr.

Lövsuccé 2.0

Finansiär: LRF, Södra, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jönköping

För mer information, kontakta Hampus Holmström.

Make tree retention count – map, quantify and optimize the spatial arrangement of voluntary tree retentio

Projektledare: Karin Öhman, institutionen för skoglig resurshushållning
Löptid: 2020-2022
Finansiär: Bo Rydins stiftelse

De senaste decennierna har svenskt skogsbruk infört en ny strategi för att mildra de negativa effekterna på den biologiska mångfalden genom att lämna generell hänsyn: enskilda träd, trädgrupper och död ved vid alla skogsbruksåtgärder. Även om många skogsbolag tillämpar denna form av hänsyn, görs begränsade insatser för att kartlägga och kvantifiera hänsynen. Vidare görs inga ansträngningar för att optimera var i landskapet hänsynen bör placeras för att ge mest nytta till minsta möjliga kostnad, vilket riskerar att göra naturvårdsplaneringen ineffektiv. Detta kan förklaras av att metoder för att kartlägga existerande hänsyn, och metoder för att analysera och utvärdera framtida alternativ för generell hänsyn tidigare har saknas. I dag finns dock tillgång till högupplöst fjärranalysdata (laserdata, flygbilder och satellitbilder) som har stor potential att ge detaljerad information om var den generella hänsynen finns i landskapet, samt system som Heureka vilket kan räkna på kostnader för och nytta av olika alternativa placering av framtida hänsyn.

För mer information, kontakta Johanna Lundström.

Mistra Digital Forest

Projektledare: Sverker Danielsson, Skogsindustrierna
Finansiär: Mistra
Mistra Digital Forest webbsida

För mer information, kontakta Tomas Lämås, Hampus Holmström eller Jeannette Eggers.

MultiForest

Löptid: 2019-2022
Finansiär: ForestValue

MultiForest webbsida

För mer information, kontakta Johanna Lundström.

Målanpassade åtgärdsenheter

Projektledare: Pär Wilhelmsson, institutionen för skoglig resurshushållning
Finansiär: Å-forsk
För mer information, kontakta Tomas Lämås

Projektet handlar om att utvärdera och utveckla planeringsmetoder för dynamiska åtgärdsenheter. Här används inte fördefinierade bestånd (klassisk skoglig planering) utan ett högupplöst data (exempelvis skogliga grunddata) direkt som underlag för långsiktig planering. Åtgärdsenheter skapas genom rumslig klustring. Med denna planeringsansats sker minimal förlust av information och åtgärdsenheterna formas som ett resultat av intressenternas målbild.

Modeller för föryngring

Projektledare: Axelina Jonsson, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

För mer information, kontakta Tomas Lämås.

Nationellt Skogsdatalabb

Projektledare: Skogsstyrelsen
Finansiär: Vinnova

För mer information, kontakta Tomas Lämås.

NOBEL

Projektledare: Jeannette Eggers, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå
Finansiär: Vinnova

Mer om projektet går att läsa i nyheten: Projekt tittar på hur skogar kan skötas för både rennäring och virkesproduktion

Planering av skogsbruk

Projektledare: Patrik Ulvdal, institutionen för skoglig resurshushållning
Finansiär: Kempestiftelserna, Holmen Skog AB, Sveriges lantbruksuniversitet

För mer information, kontakta Tomas Lämås.

The goal of this doctoral studies project is to improve decision making in forest management planning by taking uncertainties in the forest information into account in the planning process. More on Researchgate.

Risker och klimatförändring

Finansiär: Morgongåva

För mer information, kontakta Tomas Lämås eller Jeannette Eggers.

SKA22

Projektledare: Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen
Finansiär: Regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen ska, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, genomföra en skoglig konsekvensanalys utifrån ett sakligt underlag. Konsekvensanalysen ska innehålla ett antal scenarier som ger storleksordningen på den potentiella avverkningen och ett framtida skogstillstånd med utgångspunkt från relevanta mål beslutade av riksdagen, inklusive de nationella klimatmålen till 2030, 2040 och 2045 samt andra mål vars måluppfyllnad påverkar det framtida skogsbruket och vice versa. Risker för skador på grund av klimatförändringar, skadegörare i skogen och behov av klimatanpassning ska ingå i analysen, liksom behovet av hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till skoglig råvara och biologisk mångfald. Uppdraget genomförs som ett gemensamt projekt med SLU och ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 oktober 2022.

Läs mer i nyheten: Nya SKA påbörjad

För mer information, kontakta Per-Erik Wikberg.

Simulator som ett komplett läromedel

Projektledare: Carola Häggström, institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT)
Finansiär: Ljungbergsfonden
Löptid: 2019-2022

För mer information, kontakta Johanna Lundström, Tomas Lämås eller Hampus Holmström.


SHa bidrar med BeståndsVis, som ska länkas till skördarsimulatorer.

Bild från projektgruppens besök vid Södra Vikens naturbruksgymnasium, Sunne, Värmland. Foto Inge Hedin (Photoshop Tomas Lämås).

Skogliga framtidsanalyser i Gåsbergets värdetrakt

Finansiär: Länsstyrelsen Dalarna

Löptid: 2019-2020

 

För mer information, kontakta Johanna Lundström

Wallenbergsprojektet vid S-fack

För mer information, kontakta Tomas Lämås.


Kontaktinformation

Johanna Lundström, Forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
johanna.lundstrom@slu.se, 090-7868148

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se