Projekt

Senast ändrad: 20 maj 2016

Här kan du läsa mer om exempel på aktuella projekt som använder Heureka.

När användare eller intressenter beställer analyser av SHa så skapas alltid ett projekt vid SHa. Vill du veta mer ta kontakt med Karin Öhman.

Under Tjänster kan man läsa mer om valmöjligheterna av SHa:s tjänster vid egna analyser eller vid beställning av tjänster.

För att läsa om avslutade projekt, klicka här.

Importrutin för data till Heurekasystemet för landskapsanalyser

Löptid: 2014/11-2016/08
Projektägare: Tomas Lämås
Finansiär: Skogssällskapet

VALKMAN, VALue and Knowledge based scenarios for sustainable MANagement of forest landscapes

Löptid: 2016-2018
Projektägare: Tomas Lämås
Finansiär: Naturvårdsverket

Landskapsimulator för långsiktiga analyser av landskapets ekosystemtjänster

Löptid: 2014-2018
Projektägare: Tomas Lämås
Finansiär: SLU
Om: Landskapssimulatorn ska användas till att beräkna hur ett landskap förändras om markanvändning och skötsel ändras. Hittills har sådana analyser, genom Heurekasystemet, inte hanterat förändring av markanvändning utan bara varit möjlig för produktiv skogsmark. Med den nya simulatorn ska man kunna se på fler marktyper. Hagmark, betesmark och improduktiv skogsmark som till exempel skogbevuxen myr.

Sustainable utilization of forest resources in Norway

Anslag: 370 000 nok
Löptid: 2013-2016
Projektägare: Norsk insitutt for skog o landskap
Projektmedarbetare: Tomas Lämås
Finansiär: Norges forskningsråd
Om: Anpassa Heureka

Skogsbränsle

Projektägare: Tomas Lämås
Projektledare: Lars Sängstuvall
Finansiär: Brattåsstiftelsen

INTEGRAL

Anslag: 25 miljoner kronor
Löptid: 2011-11-01 till 2020-12-12
Koordinator: Ljusk Ola Eriksson, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå
Finansiär: EU, 7:e ramprogrammet
Projekthemsida: www.integral-project.eu/

Future-oriented integrated management of European forest landscape

De europeiska skogarnas stora miljömässiga och socioekonomiska betydelse är väl dokumenterad och påtalas i flera policydokument från EU och medlemsstaterna. Men det finns en brist på samstämmighet inom och mellan övernationella, nationella och lokala skogsrelaterade bestämmelser kring markanvändning. Politiska beslut anpassas inte alltid efter det som är mest lämpligt på landskapsnivå. Därför finns det ett stort behov av att ta fram ny metodik för hur policy- och planeringsprocesser ska ske. På så sätt kan vi ta fram en skötsel av skogen som bättre möter krav från olika intressenter på vilka skogliga varor och tjänster skogen skall tillhandahålla.

21 partners från 14 olika länder samarbetar om att ta fram en policy för integrerad planering av europeiska skogslandskap. ”Detta forskningsprojekt, som omfattar de viktigaste skogsmiljöerna i Europa, ska tillämpas på 20 olika landskapsmiljöer i tio länder, där exempelvis ägandeformer, skogsnäringens betydelse och naturförhållanden skiljer sig åt. Vi ska ge möjlighet för både lokala och nationella intressenter att ta del av utformningen och resultaten av forskningen” säger professor Ola Eriksson, koordinator för projektet. För mer information, kontakta Tomas Lämås.

PLURAL

Anslag: 25 miljoner kronor
Löptid: 2012-01-01 till 2016-12-31
Projektledare: Carina Keskitalo, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå och institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet
Finansiär: Formas, Starka forskningsmiljöer
Projekthemsida: www.slu.se/plural

Planering för en dynamisk stads-landsbygdsrelation: att leva och verka på flera platser

Projektet utgår ifrån att det är mer och mer vanligt att leva och verka på fler platser och bland annat studeras utbors relation till hur skogen används. Genom att bättre förstå hur utbors, närbors och åbors användande av skogen ser ut hoppas projektet kunna stödja en bättre integration av skogsfrågor i kommunal planering. Resultat från projektet kan också stödja landsbygdsutveckling och en bättre integration och förståelse av motivationerna hos fysiskt och mentalt "frånvarande ägare". Projektet har två fallstudieområden, dels Vilhelmina i norra Sverige (se också Vilhelmina Mode Forest, www.vilhelminamodelforest.se) och ett område kring Helge å i södra Sverige

I delstudie fyra kopplas två system samman: ett som beskriver befolkningsutveckling och ett skogligt system (Heureka). I det sammanlänkade systemet påverkar skogsägare på landsbygd samt i städer utifrån sina målsättningar och värderingar skogslandskapets utveckling och dess produktion av varor och tjänster. Produktionen i sin tur påverkar såväl skogsägare som icke skogsägare och därmed individers välbefinnande och agerande som t.ex. kan medföra ägarförändringar och förflyttningar mellan stad och landsbygd. För mer information, kontakta Tomas Lämås.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se