Tjänster

Senast ändrad: 21 september 2021

Vi kan erbjuda en rad tjänster som grundar sig på både den breda kompetens som programmet har tillgång till samt den innovativa, kraftfulla tekniska plattformen Heureka. I våra nyheter och i vår lista över publikationer finner du många exempel på användningsområden.

Tveka inte att ta kontakt med oss.

Läs mer under utbildning och analyser.

Utbildning

Heureka är ett kraftfullt system med flertalet funktioner som ställer krav på användaren.
I dagsläget ges utbildning i Heureka-systemet inom Jägmästarutbildningen och genom viss uppdragsutbildning. Ta kontakt med oss.

Kortare introduktionskurser har hållits i samarbete med Skogforsk och sådana kan ges om tillräckligt antal intresserade finns. Ta kontakt med Fredrik Staland på Skogforsk.

Analyser

Vi kan erbjuda en mängd olika analyser inom skoglig hållbarhet, såväl inom som utom SLU. Om det rör sig om analyser från uppdragsgivare utanför universitetsvärlden bör det finnas ett inslag av forskning. För rent kommersiella uppdrag hänvisas till andra aktörer som utför analys- och planeringsuppdrag med Heureka-systemet. Vill man använda Heureka-systemet för att utföra egna analyser, beställa analys eller använda delar av systemet är man välkommen att kontakta oss på SHa.

Handbok för dig som beställare av Heureka-analyser

Handboken vänder sig till alla som är intresserade av att analysera effekter av olika skötselstrategier på skogslandskapets utveckling och särskilt biodiversitetsrelaterade analyser av skogslandskap.

Valmöjligheter av SHa:s tjänster vid egna analyser eller vid beställning av analyser

Göra egna analyser genom att använda SHa:s tekniska plattform Heureka.

Viss support finns via mailfunktion och användarforum (större mängd support faller under utbildning).

Utbildning (se ovan)

Om användarens/intressentens aktivitet kräver ny funktionalitet i Heureka-systemet skapas ett utvecklingsprojekt vid SHa och pris avtalas.

Ta kontakt med SHa

Beställa analyser av SHa

Analyser av miljöanalys- eller forskningskaraktär som till exempel:

  • Enklare analyser med Heureka i befintlig form, exempelvis: Ett externt projekt vill ha ett skogslandskap framskrivet.
  • Större analyser som kräver förändring av systemets funktionalitet, exempelvis:
    • Konsekvensanalyser på uppdrag av en myndighet.
    • Uppdrag från företag med inslag av forskningskaraktär.

I samtliga fall skapas ett projekt vid SHa.

Ta kontakt med SHa

Analyser som kommersiellt uppdrag utan inslag av miljöanalys- eller forskningskaraktär exempelvis avverkningsberäkningar vid skogsföretag, hänvisas i normalfallet till kommersiell aktör.

Använda delar av Heureka i eget system

En delmängd av Heurekasystemets modeller finns förpackade i Heureka API för enkel inbyggnad av modellerna i externa system.

Tag kontakt med SHa

Utföra en företagstaxering (stickprovsvis inventering av sitt skogsinnehav) som underlag för analyser/planering

Heurekas programvara PlanWise enligt det tidigare Indelningspaketets rutiner kan användas för indelning och lottning av stickprovet. Extern mjukvara finns för fältinventering. Data kan sedan importeras i Heurekas programvara PlanWise för analyser.

Tag kontakt med SHa


Kontaktinformation

Foto av Jeannette Eggers av Johan SamuelsonJeannette Eggers, Forskare/Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
jeannette.eggers@slu.se, +46907868305, +46722035026