Genuskompetens för skogssektorn

Senast ändrad: 06 september 2021

Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg för att att kunna arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet.

Genuskompetens för skogssektorn är en 7,5hp-distanskurs på halvfart med fyra fysiska träffar. Kursen ges under senare halvan av vårterminen på svenska och är öppen för både studenter och yrkesverksamma.

 

Kursens mål

är att studenten efter avslutad kurs ska kunna hantera genusvetenskapliga begrepp och verktyg för att analysera och reflektera över praktiskt jämställdhetsarbete i relation till skogssektorn.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för och applicera grundläggande begrepp och teorier om genus och jämställdhet på material
  • Redogöra för och diskutera hur genus och jämställdhet behandlas med avseende på skogsägarskapet och policy
  • Beskriva hur genus påverkar arbetsorganisationen och olika utmaningar med praktiskt jämställdhetsarbetet.
  • Analytiskt skildra och reflektera över hur genus och jämställdhet beaktas inom praktisk skogssektor och skoglig akademi och vilken roll det har för skogssektorns utseende idag

Innehåll och genomförande

Under kursen studeras olika aspekter av skogssektorn och skoglig akademi utifrån grundläggande teori kring genus och jämställdhetsarbete. Kursen är uppdelade i fyra delmoment bestående av;

1) Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk (1,5hp)

2) Organisation och ledarskap (1,5hp)

3) Skogens relationer (1hp)

4) ett avslutande projektarbete (3,5hp)

Genomgående kommer den skogliga sektorn och akademin används som utgångspunkt för att teoretiskt studera och diskutera genus och jämställdhet.

Genomförandet bygger till stor del på litteratur, föreläsningar med seminarier och ett projektarbete. Under kursens träffar, som är obligatoriska att delta vid, sker både undervisning i form av föreläsningar, övningar, seminarier och examination.

Lärarledda träffar, övningar samt skriftlig rapport är obligatoriska delar av kursen.

Som student vid jägmästarprogrammet söker du kursen som en fristående kurs och ansöker efter kursens slut om att få tillgodoräkna dig denna inom programmet.

Relaterade sidor: