Skogspolitik

Senast ändrad: 03 januari 2017
IMG_1359.jpg

Skogspolitik handlar om hur skogens resurser bör förvaltas och vilka styrmedel som krävs för att nå uppsatta mål. Häri kan också policyanalys ingå. Forskning sker på såväl nationell som internationell nivå.

Forskningsområdet skogspolitik är ett nyare område som flera av institutionens medarbetare relaterar till, i större eller mindre utsträckning. 

Exempel på tidigare projekt är:

- Ekosystemtjänster i social kontext

- Skogen som gemensam resurs:markanvändingskonflikter mellan skogsnäring och rennäring

Aktuella projekt

POLYFORES - Decision-making support for forest ecosystem services in Europe

Detta tre-åriga projekt involverar 8 partern från 7 länder. Projektet handlar om beslutsmodeller för skogliga ekosystemtjänster i Europa och hur dessa kan värderas och vilka synergieffekter och överväganden som kan göras dem sinsemellan.

Partners är LTU (Sverige), BOKU/EFICEEC (Österrike), NMBU (Norge), ALU-FR (Tyskland), CTFC (Spanien), IEB NASB (Vitryssland), CEPF RAS (Ryssland) och SLU/EFINORD (Sverige).

Finansiär: ERA-NET SUMFOREST, i Sverige Formas.

Koodinator: Camilla Widmark

Projekttid: december 2016 - december 2019

Publikationer: -

Länk till extern hemsida

HLPE - Sustainable forestry for food security and nutrition

Under 2016 har Camilla Widmark varit del av en HLPE grupp (High Level Panel of Experts) inom FAO som utrett och producerat en rapport om hållbart skogsbruk för mat och näringssäkerhet.

Finansiär: FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

Koodinator: Terry Sunderland (CIFOR)

Projekttid: 2016 - 2017

Publikationer: Rapporten förväntas under senvåren 2017.

Weblink

Generell hänsyn i svenskt skogsbruk som policy

Detta projekt handlar om hur svenska modellen för skogsbruk används för att uppfylla uppsatta miljömål. Den generella hänsynsparagrafen i skogsvårdslagen används som bas och syftet är att utvärdera hur svenska modellen för skogsbruk fungerar som policyverktyg. Privata skogsägares attityder till naturhänsyn och inställning till svensk skogspolitik är centralt i projektet. 

Finansiär: Future Forests och Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU.

Koordinator: Camilla Widmark

Projekttid: 2014-2017

Publikationer:

 Riviere, M. (2016), Forest Owners and Attitudes Toward Conservation Policy in Sweden.

Doktorandprojekt

Frivilliga bidrag till allmännytta i privata svenska skogar

I det här projektet sammanlänkas ekonomiska teorier av pro-miljö och pro-sociala beteenden med privata skogsägares attityder och förvaltningsmetoder. Rollen av frivilliga aktiviteter och incitament för miljöskydd i skogen är ett centralt ämnesområde. 

Finansiär: Future forests och Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU

Koodinator: Brian Danley

Projekttid: 2015-2018

Publikationer: -


Kontaktinformation
Sekon-banner.jpg

Camilla Widmark, Forskare