Miljöarbetet på Skogsmästarskolan

Senast ändrad: 03 juni 2021

Skogsmästarskolan är miljöcertifierad sedan 2013. Miljöarbetet omfattar såväl studenter som personal. Eftersom Skogsmästarskolan är en del av SLU följer vi SLU:s miljöpolicy.

 

SLU:s MILJÖPOLICY:

  • SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. 
     
  • Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter. 

  • SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund.

På denna sida lämnas information om det miljöledningssystem (MLS) som finns på Skogsmästarskolan. Frågor gällande MLS tas upp som en ständigt återkommande punkt på samverkansgruppens möten där studenter och samtliga personalgrupper är representerade (se länk nedan).

Frågor gällande MLS och avvikelserapportering sker på samverkansgruppens möten. Protokoll finns på sidan: www.slu.se/skogsmastarskolan/samverkansgrupp

Miljöledningssystemet innehåller de dokument du som anställd eller student behöver känna till gällande miljöarbetet inom certifikatets verksamheter.


Miljösamordnare på instiutionen är Borje.borjesson@slu.se

Tel: 0222 - 349 54.

Skogsmästarskolans miljömål

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. På Skogsmästarskolan sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Skogsmästarskolan bedriver grundutbildning, forskning och forskarutbildning. En viktig del av verksamheten utgörs av ansvaret för Skogsmästarprogrammet. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom två områden; naturresursförvaltning och landsbygdsutveckling.

Vi ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i enlighet med landets nationella miljömål. Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och all verksamhet. Vårt miljöarbete bygger på ständiga förbättringar med gällande miljölagstiftning som grund.

 

Skogsmästarskolans miljömål:

  • Minska vår negativa påverkan på miljö och naturresurser genom att minska vår energiförbrukning med hjälp av fortsatt besparing och effektivisering vår energiåtgång.

  • Öka vår positiva miljöpåverkan genom att återskapa och informera om funktionella livsmiljöer för flodpärlmussla och öring i Hedströmmens avrinningsområde.

Skogsmästarskolans miljöhandbok

Dokument

ID-nr   i Edda

Ref   till krav, ISO 14001:20145

Gäller   för

Beskrivning av verksamheten

SLU-361

4.1

Smsk

SLU:s centrala miljöpolicy

SLU-77

5.2

SLU

Miljöaspektlista

SLU-362

6.1.2

Smsk

Intressentanalys

SLU-703

6.1.2

Smsk

Lagar och lagefterlevnad

SLU-84

6.1.3

SLU

Lagefterlevnadskontroll

SLU-1886

7.5.2

Smsk

SLU:s övergripande miljömål

SLU-220

6.2.1

SLU

Mål och handlingsplan

SLU-705

6.2.1

Smsk

Organisation och ansvar

SLU-587

7.1

Smsk

Utbildning och kompetensutveckling

SLU-588

7.2

Smsk

Kommunikation

SLU-589

7.4

Smsk

Dokumentstyrning

SLU-69

7.5.2

SLU

Verksamhetsrutiner

SLU-590

8.1

Smsk

Rutin för nödlägesberedskap

SLU-591

8.2

Smsk

Redovisande dokument

SLU-132

7.5.3

SLU

Intern miljö- och/eller kvalitetsrevision vid SLU

SLU-127

9.2.1

SLU

Internrevisionsprogram

SLU-68

9.2.2

SLU

Ledningens genomgång

SLU-99

9.3

SLU

Protokoll från ledningens genomgång

SLU-1851

9.3

Smsk

Internrevisionsrapport

SLU-1852

9.2.2

Smsk

Externrevisionsrapport

SLU-1887

9

Smsk

Avvikelserapporter

SLU-597

 

Smsk

Skogsmästarskolans nulägesrapport

Nulägesrapport av Skogsmästarskolans miljöarbete (augusti 2018) 

Skogsmästarskolan var en av de första instutionerna på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som certifierades enlig ISO 14001 år 2013.

Miljömål 1 -  Vi skall minska vår energiförbrukning med hjälp av fortsatt besparing och effektivisering vår energiåtgång.

Vårt elavtal är märkt med ”Bra miljöval” vilket betyder att det bara är el från förnybara källor. Andel förnybar elenergi 100 procent. I enlighet med SLU:s övergripande miljömål skall även vi spara minst 1 procent per m2 lokalyta och år till år 2020, där 2012 utgör basår.

Vi har lyckats minska elförbrukningen mellan åren 2011 och 2017 med drygt 30 procent.

Uppvärmning av lokalerna utgörs av 100 procent biofjärrvärme. Där har vi en liten ökning sedan 2012. Vi fortsätter besparingsåtgärderna genom att bl.a. isolera Östra flygeln och installerarörelsedetektorer i allt fler lokaler.     

Miljömål 2 - Återskapa och informera om funktionella livsmiljöer för flodpärlmussla och öring i Hedströmmens avrinningsområde.

Vårt arbete med att återskapa lek- och uppväxtlokaler i Hedströmmen har växt till att även innefatta sidofåror och biflöden. Antal öringar vid kontroller på tolv mätlokaler i Hedströmmen har ökat från 262 st år 2011 till 1 178 år 2016.

Återintroduktion av flodpärlmussla i Hedströmmen i anslutning till campusområdet. Ingår i ett LONA-projekt. Det har visat sej svårt att få öringarna att infekteras av flodpärlmusslans larver men arbetet fortsätter.

I samarbete med kommunen har vi börjat bygga en infrastruktur för tillgänglighet till rekreation, vatten och förbättrad folkhälsa och samtidigt informera om de 16 nationella miljömålen. Information om miljömålen finns på bryggan bakom herrgården. Vi anordnar informationsträffar om miljömål och vatten för skolor och föreningar. Vi kommer under året att sätta upp sensorer för att se hur frekventerat området är.