Examensarbete SMP 16/19

Senast ändrad: 30 september 2019

Följande instruktion gäller för examensarbetet på kursen SMP 16/19 som genomför arbetet under läsåret 2018/19. Ansvarig för examensarbetets upplägg är kursledare Johan Törnblom. Vänd er i första hand till honom med era frågor.

UPPLÄGG FÖR SMP 16/19

I Skogsmästarprogrammet ingår att göra ett examensarbete omfattande 15 hp. Nedan följer praktisk information om hur arbetsgången ser ut steg för steg. Från och med vt 2019 ser vi helst att man gör examensarbetet parvis, men kommer även att tillåta enskilda arbeten. Under våren 2019 kommer det att vara möjligt att göra mycket av examensarbetet på distans. Presentationen av examensarbetet måste dock genomföras på plats på Skogsmästarskolan. Mer om detta nedan.

Det finns ett antal olika personer inblandade i examensarbetet som har olika roller. Förutom studenten finns: i) en kursledare för examensarbetet, ii) en personlig handledare, iii) en examinator som betygsätter arbetet. Dessutom finns ofta även: iv) extern  uppdragsgivare som vill ha något utrett.   

Observera att du längst ned på denna sida under "Fakta" har viktiga datum för kursen som du måste känna till. Det är ett antal stationer du måste passa och passera innan arbetet är klart och du får dina poäng. 

1. HUR KOMMER MAN IGÅNG?

Även om du väljer inriktning på examensarbetet själv är det en "kurs" - precis som övriga kurser på programmet. Detta innebär att du ska söka kursen i vanlig ordning på antagning.se. För läsåret 2018/19 gäller följande anmälningskoder för examensarbetet, beroende på under vilken period som du väljer att genomföra det. Observera att examensarbetet även kan läsas som en sommarkurs med möjlighet till studiemedel under kurstiden.

Period 4 (vt p2): 2019-03-26 … 2019-06-09, anmkod SLU - 40134

Period Sommar: 2019-06-03 … 2019-08-13, anmkod SLU- 50029

2. FRÅN IDÉ TILL ARBETSPLAN 

Ett krav från SLU från och med 2018-09-01 är att kunskaper motsvarande 120 hp, varav 60 hp inom huvudområdet och minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. I skogsmästarprogrammets två första år är det endast kursen Skoglig planering termin fyra som ligger på nivån G2F. Uppfyller du inte kraven kan du inte bli registrerad på examensarbeteskursen.

Vad examensarbetet ska handla om väljer ni själva, men tänk på att det ska gå att hänföra till ämnet skogshushållning. När ni har en idé om vad ni vill göra så ska ni kontakta kursledaren. Detta ska helst ske i god tid innan kursen påbörjas. Examensarbetet kan utföras på uppdrag från en forskare, ett företag, en organisation eller en myndighet, men det är inte något krav. Det kan också bygga på en helt egen idé. Kursledaren tilldelar en handledare, men studenterna har möjlighet att föreslå lämplig person på Skogsmästarskolan.

Det kan vara svårt att på ett bra sätt avgränsa en egen frågeställning för ett examensarbete. Ta därför gärna en titt på anslagstavlan för examensarbeten som sitter på väggen mitt emot postfacken i herrgården om det finns något uppslag där som kan passa just er. Har ni en egen idé är det viktigt att den är ordentligt genomtänkt innan ni kontaktar eventuell uppdragsgivare och kursledare. Ni kan även hitta tips om exjobb på skogsföretagens webbsidor. Även Skogsstyrelsen (https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/jobba-hos-oss/studerande/) och Skogforsk (https://www.skogforsk.se/om-skogforsk/jobba-hos-oss/) kan ha tips på examensarbeten som behöver utföras.

Det är studenternas ansvar att upprätta en arbetsplan Arbetsplan (wordfil) så tidigt som möjligt. Arbetet med detta kan gärna börja innan själva kursen sätter igång. Arbetsplanen ska utformas i samråd med den tilldelade handledaren. Syftet med arbetsplanen är att: i) konkretisera vad som ska göras, ii) visa att upplägget är genomförbart, iii) visa att försökplanen är väl genomtänkt men även v) underlätta planeringen för inblandade inom den givna tidsperioden för kursen. Studenterna initierar handledarträffar inom tilldelad handledningstid.

3. SEMINARIUM DÄR ARBETSPLANEN PRESENTERAS

Under den tredje kursveckan, innan datainsamling påbörjas, ska ett seminarium hållas där arbetsplanen presenteras för kursledare och handledare. Studenterna skickar in sin arbetsplan till kursledaren senast under andra kursveckan ca en vecka innan seminariet ska hållas. Det är viktigt att arbetsplanen är ordentligt genomtänkt och realiserbar. I arbetsplanen formuleras ett tydligt syfte och genomförandet diskuteras i detalj. Kan syftet formuleras mer exakt? Är metodvalet för att samla in data det rätta? Vilken statistisk analys kommer man att använda? Kommer det att vara möjligt att upprepa studien? Går arbetet att genomföra på avsatt tid? Etc.

Under våren 2019 kommer arbetsplansseminariet att genomföras 2019-02-07 för period 3 och 2019-04-11 för period 4 där studenten har förberett att hålla en 15 minuter lång muntlig presentation av sin arbetsplan. Handledare och kursledare ger studenterna återkoppling på arbetsplanen i anslutning till seminariet och säkerställer att upplägget håller genom att ge klartecken att fortsätta arbetet eller att återkomma med en ny modifierad arbetsplan vid ett senare seminarium. Tidsschema för seminariet kommer att utannonseras fredagen innan respektive seminarietillfälle. Det kommer också att finnas möjlighet att delta i seminariet via Skype.

4. DATAINSAMLING OCH RAPPORTSKRIVANDE

När det finns en godkänd plan för arbetet kan datainsamling och rapportskrivande påbörjas. Rapporten ska i introduktionskapitlet innehålla en kortare litteraturstudie där tidigare resultat av vikt för den valda forskningsfrågan presenteras. Ni har tidigare, bl.a. i kursen Skogsskötsel 2, fått utbildning i litteratursökning och referenshantering av biblioteket. När man letar efter källor är det viktigt att använda engelska sökord eftersom de flesta forskare – även svenska – skriver sina artiklar på engelska. Mer information om detta har SLU-biblioteket bl.a. lagt ut på följande länk:

https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/dags-for-uppsats/

För att komma igång med själva skrivprocessen och veta vilket kapitel som ska innehålla vilken typ av information läs gärna Back Tomas skrivtips!

Uppstår frågor under arbetet tas dessa i normalfallet med den handledare som tilldelats. Under 2019 ska den skriftliga redovisningen ske enligt den nya uppställningsmallen.

Studenter som vill ha extra hjälp med språk och skrivande kan också boka handledning med kursledaren eller via webbmöte med en språkhandledare i Uppsala. Mer information finns på https://student.slu.se/sprak.

5. EXAMINATIONSDAG: MUNTLIG PRESENTATION OCH OPPONERING

I slutet av kursen, när arbetet är klart, ska det examineras. Från och med våren 2019 kommer muntlig och skriftlig opponering att ingå som obligatoriska moment i kursen. Vid en opponering ska opponenten sammanfatta, klargöra, förtydliga och komplettera det av respondenten presenterade självständiga arbetet. Själva syftet med en opponering är att komma med en tydlig och strukturerad konstruktiv kritik som kan bidra till att det självständiga arbetet blir komplett.

Senast 14 dagar innan examinationsdag bekräftar studenterna sitt deltagande i redovisningen genom att anmäla sig till kursledaren. Efter någon dag kommer de då att få datum och tidpunkt för sin examination. Vid examinationen måste man för att få godkänt delta på plats i Skinnskatteberg.

Senast 8 dagar innan examinationsdagen skickar studenterna in sina rapporter till kursledaren för opposition. De får då efter någon dag tillbaka det arbete som de ska opponera på. Opponerande student skickar sin skriftliga opposition på rapporten till kursledare och redovisande students examinator senast kl. 12.00 dagen före examinationen. Om inte rapporten kommit in i tid är det första examinationstillfället förbrukat. Ni kommer i så fall att hänvisas till det följande tillfället. Totalt erbjuds tre examinationstillfällen, men endast de två första kan leda till ett högre betyg än 3 på kursen.

För läsåret 18/19 kommer redovisningar av självständiga arbeten att genomföras under vecka 44, 3, 12, 23 och v. 35. Se scheman över viktiga datum i faktarutan nedan!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vid examinationen deltar – förutom redovisande studenter – opponent, kursledare, handledare och betygsättande examinator. Vid examinationen är det också möjligt för övriga intresserade att närvara. Examinationen går till på följande vis. Först presenteras arbetet av de studenter som utfört studien i en ca 20 minuter lång presentation. Opponerande studenter presenterar därefter sin opponering, ställer frågor och diskuterar med redovisande studenter. Detta ska ta max 20 minuter. Examinator kan därefter ställa kompletterande frågor till både redovisande och opponerande studenter. Detta ska ta max 10 minuter. För godkänd kurs ska studenterna: i) genomföra själva studien enligt arbetsplanen ii) redovisa arbetet muntligt och skriftligt enligt instruktion, samt iii) genomföra minst en opposition på ett annat examensarbete.

6. RAPPORTSKRIVNING OCH TRYCKNING

Efter examinationen ska studenterna rätta till saker i rapporten som framkommit under oppositionen. Därefter skickas det åter in till handledaren. När arbetet är godkänt av er handledare skickas det i Wordformat till Staffan Stenhag som numrerar det och skapar ett tryckoriginal i PDF-format. Staffan skickar även in arbetet för plagiatgranskning till Urkund.se. Detta tryckoriginal får studenterna åter för godkännande innan det slutligen går i tryck och publiceras i den elektroniska databasen Epsilon.

7. MALLAR

Rapporten ska skrivas i nedanstående mall från 2018. Mycket arbete i samband med tryckningen underlättas om du, redan innan du påbörjar skrivandet, laddar ned mallen och sedan skriver in din text direkt i den. Har du frågor på mallen (t.ex. gällande sidnumrering som brukar ge en del problem) kontakta Staffan Stenhag.

Instruktioner Rapportmall för Skogsmästarskolan 2018 (pdf)

Wordmall för rapporten (docx)


Kontaktinformation

Johan Törnblom

johan.tornblom@slu.se

Tel: 0222 - 349 59

Sidansvarig: Staffan.Stenhag@slu.se