Att tänka bortom REDD: analys av småbrukares motivation och praktiker för att förvalta ekosystemtjänster

Senast ändrad: 07 september 2023

Forskningsprojektet behandlade småbrukares motivation och praktiker för att kollektivt förvalta ekosystemtjänster och hur detta kan bidra till att bevara skog, säkerställa lokala ekosystemtjänster och att bidra till småbrukarnas försörjning.

Stora ansträngningar görs internationellt för att kontrollera den pågående avskogningen i syfte att minska den globala uppvärmningen. Ett exempel på detta är implementeringen av det FN-stödda programmet REDD.

Hittills har REDD dock inte kunnat bromsa avskogningen som bl.a. orsakas av expanderande jordbruksmarker och marknader samt storskaliga infrastrukturprojekt. Småbrukares mångfaldiga markanvändning har en central roll i möjligheten att bromsa klimatförändringarna och i att tillhandahålla ekosystemtjänster (ES). Detta forskningsprojekt föreslår att ompröva hur förvaltning av ES och klimatbromsande åtgärder ska kunna uppnås.

Genom att närma sig ES ur ett landskapsperspektiv, undersökte vi småbrukares intentioner och praktik i deras förvaltning av ES och hur deras agerande skulle kunna bidra till att bevara skog och tillhandahålla ES, samtidigt som deras försörjning tryggas. Dessa frågor undersöktes i två kontrasterande studier i Nepal och Brasilien, genom att använda etnografiska och PRA-metoder.

Resultaten bidrar till en större lokal diskussion om intentioner för brukandet av ES och potentiella incitamentsstrukturer för kollektiva ES åtgärder. Slutligen så utforskades byråkratiska strukturer och processer. Projektet hanterade den akuta och viktiga frågan om upprätthållandet av ES i landskapet, genom att lyfta småbrukarnas potential som medverkande i skötseln av ES och bromsandet av klimatförändringar.

Fakta:

Projektledare

Adam Pain, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling

Relaterade sidor: