Förändrade genusrelationer i transformerade kassavavärdekedjor och konsekvenserna för intrafamiljär nutrition och hälsa: En studie av Tanzania

Senast ändrad: 15 september 2020

Projektet undersökte vad som händer när en av de viktigaste grödorna för fattiga hushåll i Afrika, traditionellt odlad av kvinnliga bönder, kommersialiseras och männen involverar sig i odlingen. Hur påverkas familjen och vem vinner på den nya lukrativa marknaden?

Bakgrund

Kassava är en av Afrikas allra viktigaste stapelgrödor. Det är även den billigaste kalorikällan på kontinenten. Dess rötter innehåller mycket kolhydrater och bladen är rika på protein och vitaminer. Traditionellt har den främst odlats av bönder för hushållsbehov, och då ofta av kvinnliga bönder. Men då kassava är en väldigt tålig gröda att odla, och när regnen nu blir alltmer opålitliga och världsmarknadspriset på säd alltmer oförutsägbart, då framstår den som en högst intressant ekonomisk möjlighet som kan bidra till ökade inkomster och förbättrad livsmedelssäkerhet hos fattiga hushåll. Under de senaste decennierna har vi även kunnat bevittna hur grödan har genomgått en transformation och blivit alltmer kommersialiserad; först i Västafrika, senare i södra Afrika och nu i Östafrika.

Vissa studier har dock indikerat att när kassava inte längre främst odlas för hushållsbehov utan för avsalu, så blir män alltmer involverade i kassavaodlingen. Detta pekar på ett behov av att mer ingående undersöka hur kvinnor och män faktiskt påverkas när nya och lukrativa marknader för kassava växer fram: Vem är det som tjänar på dessa? Och hur påverkas familjemedlemmarnas nutrition och hälsa? Dock är det påfallande att sådana studier hittills lyser med sin frånvaro. Därför kommer detta projekt att adressera detta problem.

Projektet

Projektet tog sin utgångspunkt i ett kulturgeografiskt perspektiv och var förankrat i den lokala kontexten och kvinnors och mäns erfarenheter. Genom en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder undersöktes och förklarades hur genusnormer, kvinnors och mäns handlingsutrymme och innovationer i kassavaproduktion, förädling och försäljning påverkar resultat relaterade till familjemedlemmars nutrition och hälsa i Tanzania. Konkret fokuserades på hur genusrelationer i hemmet, samhället och kassavavärdekedjorna förändras när grödan alltmer kommersialiseras och möjligheterna för förädling ökar i landet. Målet var att generera strategier och alternativ för att bättre resultat ska kunna uppnås vad gäller genusrelationer och fattiga människors, och då särskilt kvinnors och barns, nutrition och hälsa.

Projektet genomfördes vid institutionen för stad och land, SLU i samarbete med International Food Policy Research Institute (IFPRI) i USA, International Institute of Tropical Agriculture (IITA) i Tanzania och CGIAR Collaborative Platform for Gender Research. Konkret var projektet knutet till forskningsprogrammet Agriculture for Nutrition and Health (A4NH) som leddes av IFPRI.

Fakta:

Projektledare

Johanna Bergman Lodin, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projekttid

2014-2018

Extern finansiär

FORMAS och International Food Policy Research Institute

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se