Entreprenörskap som "empowerment"? Genusrelaterade möjligheter och utmaningar inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Rwanda

Senast ändrad: 14 september 2020
Kvinnliga småbrukare i byn Maza, Tanzania. Foto.

Projektet uforskar hur och varför kvinnor, män och ungdomar engagerar sig i urbant och peri-urbant jordbruk i Kigali, Rwanda; vilka genus- och åldersrelaterade möjligheter och utmaningar de ställs inför och hur detta påverkar deras ”empowerment”.

Forskningen kommer reflektera över politiska och praktiska åtgärder som behövs för att utveckla urbant och peri-urbant jordbruk och för att integrera det i inkluderande stadsplaneringsaktiviteter. Data kommer att samlas in genom kvalitativa intervjuer och deltagande observationer med lantbrukare och intressenter aktiva inom entreprenöriellt urbant jordbruk. Projektet är ett samarbete mellan två geografer vid SLU och en doktorand.

Projektet svarar mot flera av de Globala Målen för Hållbar Utveckling:

  • Hållbara städer och samhällen (11);
  • Jämställdhet (5);
  • Ingen hunger (2); 
  • Minskad ojämlikhet (10).

Projektet breddar och ökar också den empiriska och teoretiska kunskapen om genusrelationer i urbant jordbruk i Afrika, vilket efterfrågats inom stadsplanering, jordbruks-, genus-, och organisationsstudier och då särskilt i dess entreprenöriella form och ur ett feministiskt perspektiv. Genom att betrakta det som en medveten ackumuleringsstrategi bland urbana entreprenöriella lantbrukare kommer projektet att bredda och utmana dominerande förståelser av urbant jordbruk som enkom de fattigas överlevnadsstrategi.