Mot ett rättvist, jämlikt och hållbart urfolks samhälle och ekonomi inom ryska och svenska Arktis

Senast ändrad: 07 september 2023
Två renar i vinterlandskap. Foto.

JUSTNORTH är ett EU-projekt inom Horizon 2020 som undersöker social, ekonomisk och ekologisk rättvisa inom det arktiska området. Fallstudie 18 är en del av projektets arbetsgrupp 4, om rättvisa i deltagande och styrning.

Projektgruppens mål inom Fallstudie 18 är att belysa renskötselns socio-ekonomiska förutsättningar i Ryssland och i Sverige. Renskötsel är ett yrke och en livsstil som i första hand inte är motiverad av ekonomisk vinst. Samtidigt går det inte att driva renskötsel utan sund ekonomi. Villkor för renskötseln påverkas och hotas av klimatförändringar, minskad tillgång till naturresurser och betesmark, av ökad trafik, rovdjursförluster liksom av konsekvenser av verksamheter i andra näringar och deras krav på mark. Att få renskötseln att gå ihop handlar i dag om ett samspel mellan yttre och inre faktorer. Yttre faktorer, så som statliga ersättningar, exempelvis katastrofersättning och skadeersättning, spelar roll för rennäringens ekonomi.

Även om ekonomisk kompensation inte åtgärdar källan till förlusterna så är dessa viktiga för rennäringen. Projektet sätter fokus på hur systemet av ekonomisk kompensation för rennäringens förluster är utformad i Ryssland och Sverige samt ämnar undersöka vilka värdesystem som ligger grund för utformningen av kompensationssystemen utifrån ett rättvisa perspektiv. Vi vill belysa hur olika intressenter, så som myndigheter, intresseorganisationer, urfolksmyndigheter, samt renskötare i de två länderna motiverar och värderar det nuvarande systemet. Vi ställer frågor utifrån tre rättvisa aspekter: 

  • Tilldelning: Hur motsvarar tilldelningen av stöd förluster och behov som renskötare upplever?
  • Deltagande: Vilka möjligheter har renskötare att delta i beslut som berör tilldelningssystemets utformning?
  • Erkännande: Hur erkänns rättigheter, prioriteringar och behov av urfolk i tilldelningen?

Läs mer om JUSTNORTH 

Workshops

Den 1-2 dec 2021 anordnades en workshop i samarbete med projektet "Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring". Här hittar du programmet, en sammanfattning av workshopen och inspelningar av föredragen:

Voicing indigenous food sovereignty in the global North: Concerns and struggles in Sweden, Finland, Russia and Canada

 

Fakta:

Fallstudie 18 inom JUSTNORTH H2020 projekt, del av arbetsgrupp 4 om rättvisa i deltagande och styrning

Projektledare för fallstudie 18: Elena Bogdanova

Projektledare för den svenska delen av fallstudie 18: 
Ildikó Asztalos Morell, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU. Skicka e-post till ildiko.asztalos.morell@slu.se

Projektassistent vid SLU: Izabel Nordlund

 

Relaterade sidor: