En mer jämlik fördelning av mark?

Senast ändrad: 09 december 2021
En kvinna bearbetar jordn med hacka på en liten gård i Tanzania. Foto.

En studie av hur avbrutna jordbruksinvesteringar påverkar småbönders marktillgång och livsuppehälle i Östafrika.

Bakgrund

I dag råder en enorm ojämlikhet vad gäller fördelningen av mark, inte minst i Afrika där fattiga småbönder kontinuerligt förlorar mark till eliter och privata bolag. Mark utgör basen för småbönders livsuppehälle – för jordbruksproduktion och betesdjur, men även för insamlandet av livsnödvändiga naturresurser. Småbönder står dessutom för huvuddelen av Afrikas matproduktion. Den ojämlika fördelningen av mark sätter därför både fattigdomsbekämpning och livsmedelssäkerhet på spel. Lösningar för att främja en mer jämlik fördelning av mark behövs, men är svåra att hitta.

Vår tidigare forskning visar dock att det finns ett outforskat fenomen som kan bidra till en mer jämlik fördelning av mark på Afrikas landsbygd: ett stort antal storskaliga jordbruksinvesteringar för biobränsle- och matproduktion som initierats de senaste åren, har avbrutits då de inte startat någon produktion eller gått i konkurs. För att ge plats åt dessa tänkta jordbruksinvesteringar har stora arealer mark, som ofta användes av småbönder, hyrts ut eller sålts till privata företag. Med starkt stöd från regeringar, biståndsorgan och utvecklingsbanker har totalt 45 miljoner hektar i Afrika (en yta motsvarande Sveriges areal) avsatts för sådan produktion, med förväntningar på ökad livsmedelsproduktion, arbetstillfällen och fattigdomsbekämpning. Svenska biståndsmyndigheten Sida har bidragit till denna agenda med bland annat en finansiell garanti till ett svenskt sockerrörsprojekt i Tanzania.

När projekten avbryts ligger dock marken ofta obrukad och minst 12 miljoner hektar mark i Afrika uppskattas ha blivit övergiven på detta sätt. Eftersom mark är starkt förknippat med ekonomisk vinning och politiskt inflytande finns det många konkurrerande intressen för övergiven mark. Marken kan läggas under statlig kontroll eller överföras till andra intressenter, men det finns också rapporter om att marken i vissa fall omfördelas tillbaka till småbönderna.

Tidigare forskning

Forskningen på operativa storskaliga jordbruksinvesteringar som nått full produktion har hittills exploderat, men studier på effekterna av avbrutna investeringar är sällsynta. Forskning i Tanzania visar att studier på avbrutna jordbruksinvesteringar är viktiga då de verkar ha betydande negativa effekter för lokalbefolkningen, inte minst avsevärd markförlust och försämrat livsuppehälle. Samtidigt verkar avbrutna jordbruksinvesteringar även erbjuda en unik möjlighet att omfördela mark till småbönder och därmed bidra till ökad matsäkerhet, stabilitet och fattigdomsbekämpning på Afrikas landsbygd.

Projektet

Projektets syfte är att förstå effekterna av avbrutna storskaliga jordbruksprojekt på marktillgång och livsuppehälle för småbönder i Tanzania. Genom att studera sex avbrutna investeringar och tillämpa access-teori och ramverk om social rättvisa ska projektet öka kunskapen om vem som får rättigheter och tillgång till mark när stora jordbruksprojekt avbryts och hur detta påverkar småbönders livsuppehälle. Det kommer att bidra med kunskap om vems intressen som har inflytande i beslut kring markfördelning och hur dessa kan ske mer jämlikt.

Avslutningsvis ska forskningen bidra med rekommendationer om hur biståndspolicy och globala hållbarhetsstandards kan förbättras för att: i) bättre stödja småbrukare när omfördelning av mark sker; ii) bättre hantera negativa effekter av avbrutna utvecklingsprojekt, något som är särskilt brådskande då Covid-pandemin orsakar många avbrutna utvecklingsprojekt när resurser omfördelas för att hantera pandemins effekter.

Fakta:

Projektledare

Linda Engström, projektledare, FD i landsbygdsutveckling, avdelningen för miljöintegrering, SLU

Projektdeltagare

Ronald Ndesanjo, Institute of Development Studies, University of Dar es Salaam
Läs mer om Ronald Ndesanjo

Projekttid

2022-2024

Extern finansiering

Vetenskapsrådet

Relaterade sidor: