Vad är sekundärt med sekundärskog? Att skapa småbrukares skogliga framtid i Peruanska Amazonas gränsland

Senast ändrad: 30 mars 2023
Skogsbönder i Chazuta. Foto.

Projektet undersöker hur framtidens skogslandskap ser ut. Vem kommer att få använda skogen och hur ska den användas? Detta i skogens gränsland --  i den peruanska delen av Amazonas.

Bakgrund

En av våra viktigaste globala miljöutmaningar är hur vi ska kunna bevara och till och med öka världens tropiska skogsområden. Forskning visar dock hur avskogningen fortsätter och att politiska mål och åtaganden för att bevara skog kommer att vara svåra att uppnå. Den skog som växer upp efter att urskog har huggits ner kallas sekundärskog. Sekundär skogstillväxt står idag för hela 70% av skogarna i tropikerna, vilket innebär att det är sekundärskog som i framtiden måste tillhandahålla en betydande del av de ekosystemtjänster som skogarna förser oss med, som t ex klimatreglering, vattnets kretslopp och biologisk mångfald.

Tropiska sekundärskogar har olika ursprung, form och funktion. Många har länge bebotts av fattiga, marginaliserade människor som bedriver småskaligt integrerat skogs- och jordbruk. I sådana system har sekundärskogen en viktig funktion för att upprätthålla markbördighet.

Trots vikten av sekundärskog i många tropiska landskap är dessa skogar nästan osynliga i forskningen och har låg prioritet på den politiska dagordningen. De behandlas vanligtvis endast som förstörd urskog och deras mångfald och potential är negligerade. De är ofta belägna i avlägsna områden, där statens närvaro, maktutövande och legitimitet är begränsad, och det pågår en kamp om vad dessa skogar är, vem som ska använda dem och hur de ska användas.

Projektet

Med peruanska Amazonas som ett fall kommer denna forskning att skapa förståelse för sekundära skogslandskap. Denna kunskap kommer att användas för att utforska framtidens skogslandskap, med tanke på ökande tryck från marknadskrafter, skogsskydd, och en begränsad statlig kontroll.

Projektet kommer att bidra till sociopolitisk förståelse av sekundärskog i småbrukarlandskap och dynamiken i skogars förändring. Det kommer att analysera/reflektera över utveckling och miljöförändringar på ett integrerat sätt. Sådan kunskap om relationer mellan människa-miljö behövs för att trygga och förbättra småbrukares försörjning och skogarnas framtid.

Metod

Den tvärvetenskapliga forskargruppen kommer att jämföra fyra skilda skogslandskap genom att använda en egenutvecklad metod som vi kallar "patches approach " som kombinerar etnografiska och agro-ekologiska metoder med skogsekologi och deltagande landskapsbedömning för att skapa förståelse för skogslandskapets heterogenitet. Detta kommer att kombineras med policyanalys och olika former av intervjuer med bönder och andra aktörer.