Kvinnors entreprenörskap: För en levande landsbygd?

Senast ändrad: 07 november 2018
gardsbutik2.jpg

Många av de nya företag som startas på landsbygden ägs/drivs av kvinnor. Det behövs mer kunskap om kvinnors företagande för att stimulera landsbygdsutveckling – företagande som förblir osynligt kan varken värderas eller stödjas. Det här forskningsprojektet syftar till att synliggöra dessa kvinnor.

För att vända på avfolkningen och utveckla landsbygden behövs fler företag, och nya sorters företag. Sådana växer fram inom besöksnäring – bo-på-lantgård, ekoturism, vildmarksturism, grön omsorg, caféer, butiker – men det startas också IT-baserade, eller professionsbaserade, som veterinärer.

Det som både forskning och landsbygdspolitik missar är att dessa företag ofta ägs och/eller drivs av kvinnor. Forskningen tror vanligtvis att företagaren är en man, och företagsstöd, särskilt på landsbygden, riktar sig till branscher där män är ägare.

Vi menar att det behövs mer kunskap om just kvinnors företagande för att stimulera landsbygdsutveckling – företagande som förblir osynligt kan varken värderas eller stödjas. Vi kommer att synliggöra dem.

Genom en registerbaserad studie i samarbete med forskningscentret REMESO kartlägger vi hur många de är, var de finns i Sverige, vilka sorters företag de driver, samt storlek och lönsamhet. Vi tar reda på vilka kvinnor som äger dem – ålder, familjesituation, och födelseland.

Vi har anledning att tro att invandrade kvinnor bidrar väsentligt till företagandet på landet och vill veta vilka former dessa företag tar. Vi detaljstuderar också politiken, genom landsbygdsprogrammet, för att se i vilken mån, och på vilket sätt, de företag som kvinnor driver finns närvarande. I en interaktiv forskningsprocess arbetar vi därefter tillsammans med företagande kvinnor på landsbygden i Småland. Vi intervjuar företagare för att få veta mer om deras motiv, villkor och framtidsplaner. Genom dialogseminarier identifierar vi, tillsammans med kvinnorna, de problem som de ställs inför i sin företagsamhet. Dessa söker vi finna lösningar för som kan få praktiskt nytta för deras verksamheter och för hur de kan bli en tydligare del av den lokala utvecklingen på landsbygden.

Förutom att vi arbetar med sedvanliga forskningsmetoder som kartläggningar och intervjuer kommer vi att dokumentera kvinnornas liv och villkor på film genom s.k. videografier. Tillsammans med dialogseminarierna lägger detta grunden för en interaktiv utvecklingsmetod som anpassas för utveckling av kvinnors företagande på landsbygden.

I projektets slutfas klipper vi ihop videografierna till en dokumentär som kan spridas via internet som ett utbildningsmaterial men också riktas specifikt till olika målgrupper. Genom vår tidigare forskning har vi upparbetade kontakter med Tillväxtverket, med länsstyrelser och regionförbund och med stödorganisationer som Nyföretagarcentrum, ALMI Företagspartner och Coompanion. Politik för kvinnors företagande kanaliseras via dessa organisationer. De behöver mer kunskap om villkoren för kvinnor som är företagare på landsbygden. Likaså kan dokumentären användas för att påverka debatten om utveckling av landsbygden och kvinnors företagande. Därutöver kommer dokumentären liksom den kunskap som projektet genererar att integreras i utbildningar vid de lärosäten (Jönköping, Linköping, SLU, Stockholm) där projektets forskare är verksamma.

Fakta:

Projektledare

Helene Ahl, professor i företagsekonomi, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Universitet, helene.ahl@ju.se

Deltagare

Karin Berglund, professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, Stockholms universitet, karin.berglund@sbs.su.se 

Malin Tillmar, professor i entreprenörskap, institutionen för organisation och entreprenörskap, Linnéuniversitetet, malin.tillmar@lnu.se 

Katarina Pettersson, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, 018-67 14 25, 070-979 88 57, katarina.pettersson@slu.se

Projekttid

2017-2019

Extern finansiär

Familjen Kamprads stiftelse

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se