Täthet och hållbarhet: Praktikens normer och forskningens slutsatser

Senast ändrad: 15 mars 2019
_fortatning.png

Forskningsprojektets målsättning är att identifiera överensstämmelser och skillnader mellan forskningsresultat om bebyggelsetäthetens effekter och den praktiska användningen av förtätning som motiv för hållbart samhällsbyggande i Sverige. Genom två kartläggningar och analyser av det vetenskapliga kunskapsläget rörande bebyggelsetäthet och dess effekter samt användningen av bebyggelsetäthet och förtätning i planeringsstrategier och -policys. (Samarbete med Chalmers tekniska högskola)

Förtätning kan betraktas som en dominerande strategi i nuvarande stadsutveckling, understödd exempelvis av UN Habitat (2014) som rekommenderar en täthet på 150 invånare per hektar för att uppnå målet ´Hållbara städer och samhällen´. Samtidigt som flera forskare förespråkar förtätningens positiva effekter så betonar andra vikten av att uppmärksamma förtätningens negativa konsekvenser. Forskningsprojektets målsättning är att identifiera överensstämmelser och avvikelser mellan forskningsresultat om bebyggelsetäthetens effekter och den praktiska användningen av förtätning som strategi för hållbart samhällsbyggande i Sverige. För att uppnå detta kommer två initiala kartläggningar och analyser att göras: en första av det vetenskapliga kunskapsläget rörande täthet och dess effekter och en andra av användningen av täthet och förtätning –som motiv i kommunal översiktlig planering. Syntesens målsättning är att identifiera konsistens och diskrepans mellan forskningsläge och praktik. I de fall där praktisk användning inte matchar kunskapsläget kommer graden av över- eller underskattning av effekterna av täthet att beskrivas. Vidare kommer även positiva och negativa effekter som inte beaktas av praktiken eller inte blivit föremål för forskning att beskrivas. Forskningsprojektets resultat kan påverka forskningsagendan genom att peka ut angelägna kunskapsluckor. Det kan även förse praktiken med bättre grunder för strategier och beslut när det gäller täthet och förtätning.

Fakta:

Projektledare

Meta Berghauser Pont, universitetslektor i stadsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola

Projektdeltagare

Per G Berg, professor, avdelningen för landskapsarkitektur, 018-67 25 13, per.berg@slu.se

Per Haupt, adjungerad professor i arkitektur och stadsbyggnad vid Blekinge tekniska högskola

Projekttid

2018-2019

Extern finansiering

Formas


Kontaktinformation
  Per G Berg, professor, avdelningen för landskapsarkitektur, 018-67 25 13, per.berg@slu.se
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se