Klimatsmart samhällsplanering med sociala mervärden

Senast ändrad: 03 april 2023

Hur vi planerar för framtiden idag påverkar våra framtida möjligheter. I det här projektet belystes samhällsplaneringsprocessen ur ett klimateffektiviseringsperspektiv.

Projektet syftade till en mer klimatsmart samhällsplanering genom att inkludera sociala mervärden såsom folkhälsa, jämställdhet, trygghet och integration. I projektet samarbetade länsstyrelserna i Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala län med nio kommuner. Varje kommun arbetade med frågeställningarna utifrån ett aktuellt planarbete. I Västmanland deltog Köping, Sala och Västerås kommun, i Dalarna deltog Smedjebacken, Falu och Borlänge kommun, från Uppsala län deltog Knivsta och Håbo kommun och från Gävleborgs län deltog Ovanåkers kommun.

Projektet stödde deltagarna genom seminarier, workshops, enskilda möten och individuellt stöd från sakkunniga. Utöver direkt stöd erbjöds även övningar för att underlätta lärande och synliggöra och utmana det för givet tagna. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet fungerade som process- och utvärderingsstöd.

Då länsstyrelsen är en nyckelaktör i klimatarbetet gjordes en särskild fördjupning om den breda palett av olika uppgifter som pekas ut som länsstyrelsens ansvar i förhållande till klimat och kommunal planering, de roller som de tar för att uppfylla dessa och de dilemman som uppstår när de är inkompatibla.

Projektet skulle resultera i framtagande av goda exempel och framgångsfaktorer samt synliggöra svårigheter och möjliga lösningar. På det sättet bidrog projektet både med verktyg för att bättre inkludera klimathänsyn och sociala mervärden på ett naturligt sätt i planarbetet samt en situerad förståelse för vad som krävs för att detta ska kunna ske.

Resultatet av projektet

Sammanfattning

Klimatfrågan kräver stora omställningar i samhället. För att nå dit behövs berättelser som kan förmedla allvaret, men också berättelser som skapar hopp. Det här projektet är främst en berättelse om hopp. Berättelsen utgår från vikten av att se klimateffektivitet och sociala mervärden som en helhet i samhällsplaneringen. Det handlar bland annat om att planera för människor på ett sätt som berikar och underlättar vardagen och främjar livsstilsförändringar utifrån gemensamma platser och minskat transportbehov. Framförallt handlar den om att ge fler kompetensområden hos kommuner och länsstyrelser möjlighet att aktivt delta i arbetet med planer. Om att utveckla arbetssätt som får deltagarna att själva känna behov av och se mervärdet av att samarbeta över sektorsgränser. Berättelsen omfattar också att tänja på tjänstepersoners handlingsutrymmen och att mötas på nya sätt. Behovet av ökad samverkan mellan sektorer och organisationer inom planering är ingen ny insikt. Kraften i berättelsen ligger istället i att genom att med relativt små insatser och med lyhördhet till befintliga processer, organisationer och regelverk bidra till att deltagarna upplever att klimat går att agera på i deras yrkespraktik, och att deras agerande har betydelse.

Projektrapport för nedladdning som PDF »

Fakta:

Projektansvarig

Christina Svensson, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Skicka e-post till: christina.u.svensson@lansstyrelsen.se

Projektdeltagare

Mari Kågström, forskare och processledare, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU

Jakob Ebner, delprojektledare Länsstyrelsen i Dalarnas län
Skicka e-post till: jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Åsa Eklund Öberg, delprojektledare Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Skicka e-post till: asa.eklundoberg@lansstyrelsen.se

Aino Inkinen, delprojektledare Länsstyrelsen i Uppsala län
Skicka e-post till: aino.inkinen@lansstyrelsen.se     

Victor Zakrisson, delprojektledare Länsstyrelsen i Västmanlands län
Skicka e-post till: victor.zakrisson@lansstyrelsen.se

Samt arbetsgrupper i Köping, Sala, Västerås, Smedjebacken, Falu, Borlänge, Ovanåker, Knivsta och Håbo kommuner.

Projekttid

2018-2020

Extern finansiering

Energimyndigheten