Systemanalytiska planeringsverktyg för hållbar stadsutveckling

Senast ändrad: 07 maj 2021

Syftet med projektet var att utveckla ett gränsöverskridande koncept - ett systemanalytiskt planeringsverktyg - med kapacitet att i sektoriell samverkan kvantifiera, visualisera och utvärdera stadsdelars relativa hållbarhet.

I slutändan syftade verktyget till att stödja planerare och andra beslutsfattare, för att lättare och mer kostnadseffektivt identifiera områden där åtgärder och nya innovationer ger störst effekt i förhållande till insats. Ett särskilt viktigt delmål under steg 1 var därför att stärka konstellationen ytterligare i syfte att nyttiggöra resultaten.

Förväntade effekter och resultat

Resultat som eftersträvades under steg 1 var:

  • vidareutveckling/definition av konceptet;
  • genomförda behovs- och omvärldsanalyser;
  • avtal och planer för tillämpning;
  • att ytterligare aktörer knöts till projektet för utökad samverkan och inför ansökan till steg 2.

Förväntade effekter och resultat på sikt var att ta fram en användbar och kommersiellt värdefull slutprodukt/tjänst som skulle underlätta plan- och byggprocesser i skapandet av hållbara och attraktiva städer, samt att konceptet/verktyget skulle nå vidare tillämpning och spridning i Sverige och utomlands.

Planerat upplägg och genomförande

För att uppnå projektets mål genomfördes en serie processinriktade workshops där deltagarna möttes 1 gång/månad, för att diskutera aktuella behov, upprätta avtal, arbetspaket och plan för tillämpning, vilket särskilt innefattade samverkansformer och att valet av en passande stadsdel inför fallstudien under steg 2. I takt med att projektidén konkretiserades och behov identifierades, inbjöds ytterligare nyckelaktörer att delta workshopserien, i syfte att fortlöpande vidga konstellationen och fördjupa samverkan med tyngdpunkt på näringslivsrepresentanter och kommuner.

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se