Värdet av aktörssamverkan i forskning för hållbar utveckling: En genus- och intersektionell analys

Senast ändrad: 15 september 2020

Denna studie undersöker, genom genus och intersektionell teori och analys, maktaspekter i kunskapsproduktionen i tre forskningsprojekt där ansatsen är att involvera aktörer i samhället: två projekt inom BONUS-programmet samt det internationella forskningsprojeket CADWAGO.

Jämställdhet, jämlikhet och samverkan är viktiga principer för att förverkliga de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. För att uppnå dessa mål krävs ny kunskap och samverkan mellan olika aktörer i samhället. Men, eftersom olika typer av kunskap ges olika mycket utrymme och erkännande i samhället gynnas viss kunskap och vissa aktörer, kanske inte alltid rättmätigt.

Denna studie undersöker, genom genus och intersektionell teori och analys, maktaspekter i kunskapsproduktionen i tre forskningsprojekt där ansatsen är att involvera aktörer i samhället: två projekt inom BONUS-programmet samt det internationella forskningsprojeket CADWAGO. Att uppnå jämlikhet, jämställdhet och samverkan inom forskningen är viktigt då den kunskap som krävs för att realisera Agenda 2030 fordrar att utrymme ges för innovativa perspektiv och nya röster. De frågor som besvaras, genom kvalitativ metod och analys, är:

  • I vilken utsträckning ges olika röster och perspektiv samma påverkansmöjligheter och vikt i forskningsprocessen?
  • Vad karaktäriserar de utmaningar som forskningsprojekt möter i strävan att inkludera olika aktörers röster och perspektiv?

Projektet bidrar med ny kunskap om maktrelationer inom kunskapsproduktionen kopplar två teoretiska fält som sällan möts; forskning rörande samverkansprocesser inom hållbarhetsforskning samt genus och intersektionell teori. Projektet bidrar också med förslag på metoder för organisering av samverkansprojekt där jämställdhet och jämlikhet beaktas.

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se