Underlag till en ny landsbygdsproposition

Senast ändrad: 26 juni 2024
Workshop

Med start i slutet av juni och under hela hösten 2024 kommer vi inom Uppdrag landsbygd, tillsammans med avdelningen för landsbygdsutveckling vid SLU att ansvara för en process med målet att ta fram ett underlag till en ny landsbygdsproposition. Processen kommer genomföras i sex steg, där två av stegen består av virtuella "smedjor" där olika grupper av yrkesverksamma samt forskare möts. I smedjorna diskuterar de försättningarna, utmaningarna och möjligheterna som de ser med nuvarande landsbygdspolitik.

Mellan 16–18:e september kommer vi att arrangera virtuella "tankesmedjor" där yrkesverksamma från myndigheter, civilsamhälle och näringsliv diskuterar utmaningar, behov och möjligheter. Dessa tankesmedjor kommer följas av virtuella forskarsmedjor under 21–25:e oktober där forskare från hela Sverige har möjlighet att reflektera över det material och teman som vaskats fram under tankesmedjorna.

Utifrån diskussionerna från smedjorna kommer vi tillsammans att skriva en rapport av policyrelevant kunskap innehållande konkreta policyförslag utifrån de teman som ställts upp. Rapporten kommer presenteras för departementet i december i år.

Läs mer om processen här nedan

Steg 1: Tankesmedjor

Under den 16-20 september kommer vi att arrangera sex stycken tankesmedjor. Till varje tankesmedja bjuds yrkesverksamma som representerar olika yrkeskategorier in. Bland annat yrkesverksamma från myndigheter, civilsamhälle och näringsliv deltar i tankesmedjorna.

Syftet med tankesmedjorna:
Att diskutera de förutsättningar man har, de utmaningar man ser och de möjligheter som finns, för att genomföra och/eller arbeta med Landsbygder.

Målsättningen med tankesmedjorna:
Att vaska fram ett antal teman som diskuteras under tankesmedjorna som följs av forskarsmedjor. En forskare med bred kunskap inom temat bjuds in som temaledare vid varje forskarsmedja och forskare med relevant kunskap om temat har möjlighet att anmäla sitt intresse att delta vid forskarsmedjorna.

 

Steg 2: Bearbetning och analysering av material

Under 23-25 september sker en transkribering och bearbetning av allt material från tankesmedjorna (transkriptioner, anteckningar, summeringar från ordförande/sekreterare). 

Den 26 september träffas Tillväxtverket och vi inom Uppdrag landsbygd som jobbar med Landsbygdspropositionen för att tillsammans vaska fram teman utifrån allt material. Dessa teman skickas till Referensgruppen, som kommenterar temana och nominerar forskare som temaledare för varje forskarsmedja.

Den 27 september går vi igenom kommentarerna och nomineringarna. Vi fattar beslut om teman och vilka forskare att bjuda in som temaledare samt bestämmer de frågor som forskare ska besvara utifrån temat och under forskarsmedjan

Den 30 september öppnar intresseanmälan för forskarsmedjorna.

Steg 3: Forskarsmedjor

Under den 21-25 oktober kommer vi att arrangera forskarsmedjor för att behandla de teman som vaskats fram. Forskare anmäler intresse till det tema som deras forskning och kunskap kan bidra till. Uppdrag landsbygd kan komma att skicka riktade inbjudningar till forskare i vårt nätverk.  

Syftet med forskarsmedjorna:
Att få till diskussioner mellan forskare som ringar in problem såväl som utvecklingsområden och potentialer på temat och som kan vägleda departementet i policyutvecklingsarbetet – genom konkreta policyförslag.

Målsättningen med forskarsmedjorna:
Att diskutera politiskt aktuella ämnen på temat, samt ge konkreta policyförslag utifrån sin forskning och på aktuellt tema. Diskussionerna i forskarsmedjorna mynnar ut i en rapport till departementet.

Steg 4: Bearbetning och analysering av material

Den 28 oktober summerar och konkretiserar temaledarna de diskussioner och policyförslag som kommit fram från deras forskarsmedja. De föreslår relevanta teman utifrån diskussionerna.

Den 29 oktober skickar temaledarna summeringen till oss på Uppdrag landsbygd.

Den 30 oktober-14 november sker en transkribering och bearbetning av allt material från forskarsmedjorna (transkriptioner, anteckningar, summeringar från temaledare).

Steg 5: Framskrivning av rapport

30 oktober -14 november skrivs första utkastet fram

15 november presenteras första utkastet för Referensgruppen

18-28 november skrivs andra utkastet fram utifrån kommentarer från Referensgruppen

29 november skickas andra utkastet till temaledare och deltagande forskare i forskarsmedjor 

4 december är deadline för forskarna och temaledarna att komma med inspel på utkastet

6-10 december skrivs slutversionen fram utifrån kommentarer 

11 december skickas slutversionen till departementet

Steg 6: Återrapportering

Den 18 december kommer vi ha en presentation av resultat för departementet. 

Vi planerar även för en avrapportering för deltagare i tankesmedjorna och forskarsmedjorna i januari 2025.

Fakta:

Ett regeringsuppdrag för en levande landsbygd

Regeringen har gett SLU i uppdrag att arbeta för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder genom förbättrad och ökad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige. Uppdraget syftar till att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling, och stödja spridning av den kunskap om landsbygder som forskningen utvecklar. 

Läs mer på www.slu.se/uppdraglandsbygd

Relaterade sidor: