Skogsskötsel

Senast ändrad: 30 juni 2020

Skogsskötselgruppen – Skogsproduktion, föryngring, rotröta och skötsel av ädla lövskogar. Vi bedriver forskning inom området skogsskötsel i barr- och lövskogar i Sverige. Huvuddelen av vår forskning behandlar skogsskötselfrågor i Sydsvenska skogar men vi bedriver också en hel del forskning i andra delar av Sverige och i andra länder.

Forskningen är i huvudsak baserad på fältförsök och den är i huvudsak tillämpad. Vårt mål är att öka kunskaperna om effekterna av olika åtgärder som utförs i skogen. Åtgärderna kan syfta till att öka produktionen, öka värdet eller förändra egenskaperna hos skogen. Hittills har det ofta varit virket som stått i fokus men alltmer viktigt blir andra värden hos skogen. Ofta resulterar vårt arbete i rekommendationer för skogens skötsel. Dock är det viktigt att dessa rekommendationer är grundade på vetenskapliga studier. Även om vår huvudsakliga inriktning är tillämpad forskning bedriver vi en hel del grundforskning men den mera grundläggande forskningen skall passa in i gruppens strävan att öka effektiviteten av brukandet av skogsresursen.

Exempel på forskningsfrågor är: etablering av planterade plantor, sådd av ek och bok, gödsling (både konventionell gödsling och behovsanpassad gödsling i ungskog av gran), röjning och gallring, skogsskötsel för att minska de negativa effekterna av storm och rotröta, alternativa skogsskötselmetoder t.ex. kontinuitetsskogsbruk samt effekt av klimatförändring på skogens tillväxt.

Vi har en lång historia av att delta i temaforskningsprogram. För närvarande ingår vi i två större temaforskningsprogram, TC4F och FRAS.

 


Kontaktinformation

Urban Nilsson, Professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
Urban.Nilsson@slu.se, 070-3465192

Sidansvarig: desiree.mattsson@slu.se