Skogsskötsel

Senast ändrad: 04 januari 2022

Skogsskötselgruppen på Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap bedriver forskning om skogsskötsel i barr- och lövskogar i Sverige. Våra ämnen är skogsproduktion, föryngring, rotröta och skötsel av ädla lövskogar bland annat. Huvuddelen av vår forskning behandlar skogsskötselfrågor i Sydsvenska skogar, men vi bedriver också en hel del forskning i andra delar av Sverige och i andra länder.

Vårt mål är att öka kunskaperna om effekterna av olika åtgärder som utförs i skogen. Åtgärderna kan syfta till att öka produktionen, öka värdet eller förändra egenskaperna hos skogen.

Hittills har det ofta varit virket som stått i fokus men alltmer viktigt blir andra värden hos skogen. Ofta resulterar vårt arbete i rekommendationer för skogens skötsel.

Exempel på forskningsfrågor är etablering av skog, gödsling, röjning och gallring, skogsskötsel för att minska effekterna av storm och rotröta, alternativa skogsskötselmetoder till exempel kontinuitetsskogsbruk samt anpassning av skogen till den pågående klimatförändringen.


Kontaktinformation

Urban Nilsson, Professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
Urban.Nilsson@slu.se, 070-3465192

Jens Peter Skovsgaard, Professor
Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap
jps@slu.se, +46 40 41 51 28