Projekt

Senast ändrad: 29 juni 2016

I nytt projekt kommer vi forska på skötseln av blandskogsetableringar. Behöver vi använda andra metoder eller planeringsverktyg för att sköta blandbestånd jämfört med monokulturerna? Hur sköter vi blandbestånd där vi har två huvudträdslag, dvs. två arter som vi vill ska växa bra och gynnas under hela omloppstiden? Vilka möjligheter finns det att röja och gallra för flera mål med rimliga kostnader och med bibehållen operativ effektivitet? Inom projektet jobbar vi både med tall-gran bestånd och björk-gran bestånd. Simuleringsverktyg spelar en viktig roll för att studera långsiktiga effekter av skötsel i blandskog. I ett delprojekt undersöker vi om information om trädens position kan öka precisionen i tillväxtmodeller. Vi som jobbar med detta är Emma Holmström, Nils Fahlvik och Urban Nilsson.

Det finns ingen brist på intresse och kunskap om fördelarna med blandskogar för biologisk mångfald och rekreation, men det finns det en brist på kunskap om något så grundläggande som i vilken rumslig skala trädslagsblandningen ska vara, något vi forskar på i ett annat projekt. Behöver det vara en stamvis blandning över hela beståndet, eller i grupper av respektive trädslag över hela beståndet, eller slutligen räcker det med att bestånd med monokulturer av två olika trädslag placeras i anslutning till varandra? Varav och en av dessa alternativ kan troligen resultera i olika kombinationer av för- och nackdelar, ibland även synergier, vad gäller rekreationsvärden och biologisk mångfald. I projektet arbetar Adam Felton, Matts Lindbladh, Per-Ola Hedwall och Åsa Ode-Sang.

I ytterligare ett projekt är målet att utveckla innovativa skogsskötselmetoder till nytta för sydsvenskt skogsbruk och  energisektor. Syftet med projektet är att anlägga och utvärdera nya typer av skiktade blandskogar som kombinerar en ökad produktion av biomassa med etablering av trädslag om producerar värdefullt timmer. Detta görs till exempel genom att anlägga en snabbväxande förkultur som sedan underplanteras med trädslag värdefulla för sitt virke eller för miljövärden och som producerar mycket i långa omloppstider. De som är involverade i dessa projekt är Magnus Löf och Kristina Wallertz, men även Skogforsk och Köpenhamns universitet är involverade.

Flera av institutionens medlemmar är med i det europeiska forskningsnätverket EuMIXFOR (en s.k. Cost-action grupp) om blandskogar (www.mixedforests.eu). Syftet är att öka kunskapen om blandskogar ur ett europeiskt perspektiv. Anledningen är att blandskog kan (i) vara mer motståndskraftiga mot störningar, både mänskliga och naturliga, (ii) ha högre biologisk mångfald (iii) ha högre koldioxidinlagringskapacitet och därmed högre potential för begränsningsstrategier, (iv) vara bättre anpassade till klimatförändringar, och (v) ha högre produktivitet och vara bättre även för andra ekosystemtjänster. De som är med i nätverket är Magnus Löf, Lars Drössler, Eugene Ezebilo, Matts Lindbladh och Jens Peter Skovsgaard.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Desiree.Mattsson@slu.se