Aktiviteter

Senast ändrad: 27 november 2018

Kommunikation med olika delar av skogssektorn är central för programmet. Traditionella kommunikationsvägar som exkursioner och skogskvällar blandas med nya som webkurser och applikationer för mobiltelefon och surfplattor. Forskningsprogrammet kommer att stärka kompetensen inom skötselområdet och se till att både befintlig och ny kunskap kommer skogsbruket till gagn.

WORKSHOPS:

Nedan hittar ni information från de olika aktiviteter som har genomförts i form av 4 workshops.

Workshop 1- Gallring

Program

Dag 1- 29 November 2017, Tönnersjöheden kl 10-16

 • Kort presentation av Partnerskap Alnarp, FRAS och forskarskolan BECFOR och de doktorander som kommer att forska på gallring
 • Introduktion gallring och nya gallringsmallar, Urban Nilsson, SLU
 • Gallring idag och i framtiden, Magnus Pettersson Södra
 • Gallring och generell hänsyn, Jan Weslien, Skogforsk
 • Planering av generell hänsyn i gallringar, Helena Gålnander, Skogforsk
 • Nya rön inom fjärranalysen och vad är potentialen, Johan Holmgren, SLU
 • Lunch
 • Besök i demoförsök för gallring, Ulf Johansson, SLU
 • Demonstration av KATAM och mobila möjligheter för inventeringar, Krister Tham
 • Inomhus, kaffe, avrundning och inspel från deltagare

Dag 2- 30 November 2017, Tönnersjöheden kl 8-14

 • 8 myter om gallring, Urban Nilsson, SLU
 • Användning av skördardata och mobila sensorer, Johan Sonesson, Skogforsk
 • Gallring av klendimensioner och generell hänsyn, Örjan Granlund, Skogforsk
 • Bladarea och vad är potentialen för gallring Martin Goude, SLU
 • Lunch
 • Besök i gallringsförsök

Nyhetsbrev om Workshopen

 

Workshop 2- Skötsel Björk

Partnerskap Alnarp, temaforskningsprogrammet FRAS och forskarskolan BECFOR bjöd in till en workshop med tema skötsel av björk.

Workshopen hölls på engelska.

Datum: 26 januari 2018, kl 09:30 -15:00

På workshopen diskuterades två olika aspekter av björkskötsel, dels naturlig föryngring av björk i barr/bland bestånd och dels plantering av förädlat material. Forskare från Skogforsk, Linnéuniversitet och Sydsvensk skogsvetenskap, SLU deltog och gav sin erfarenhet och kunskap av gamla och nya resultat inom björkskötselforskning. Under dagen fick deltagarna även en demonstration av björk-förädlingen på Ekebo.

Program

 • Fika and welcome
 • Modelling natural regeneration of birch and implications for management. Matts Karlsson & Emma Holmström SLU
 • Strategies for birch dominated forests, Lars Sängstuvall, Bergvik
 • Tree breeding of birch in Sweden, Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • Lunch
 • Assessing wood quality in broadleaves, Stergios Adamopoulus, LNU
 • Yield models for naturally regenerated birch, Ulf Johansson, SLU & Overview of birch experiments in Sweden, Nils Fahlvik, Skogforsk
 • A tour in the green houses in Ekebo

Nyhetsbrev om Björk Skötsel

Workshop 3- Föryngring gran och tall

Partnerskap Alnarp, temaforskningsprogrammet FRAS och forskarskolan BECFOR bjöd in till en workshop med tema Föryngring av gran och tall.

Workshopen hölls på engelska.

Datum: 27 februari 2018, kl 09:30 -15:00, SLU, Alnarp

Under workshopen togs både kortsiktiga föryngringsfrågor som plantöverlevnad och vitalitet upp och mer långsiktiga perspektiv såsom skapandet av den framtida skogen. I valet av föryngringsåtgärder behövs både klimatförändring och produktion av flera ekosystemtjänster beakta.  Diskussioner fördes om nya forskningsrön och gamla sanningar när det gäller markberedning, plant-typer och snytbaggeskador.

Program:

 • Artificial regeneration methods – choice of site preparation and seedling material, Karin Hjelm, Skogforsk
 • Sveaskog, strategies for forest regenerations, Gisela Björse, Sveaskog
 • Monitoring of seedling survival and regeneration success in Södra, Emma Holmström SLU
 • The future of pine weevil research, Kristina Wallertz, SLU
 • Differences in establishment of Norway spruce and Scots pine, Oscar Nilsson, SLU
 • Clearcut age experiment in Scots pine, Urban Nilsson SLU

Workshop - tema skogsskötsel och virkeskvalitet

Den 13 november 2018 anordnades en workshop med temat skogsskötsel och virkeskvalitet på Linnéuniversitetet i Växjö.  Workshopen arrangeras av SLU-Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk och Linnéuniversitetet inom ramen för temaforskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS).

Tillsammans har Linnéuniversitetet, Skogforsk och Sveriges Lantbruksuniversitet en bred kompetens. Det gör att FRAS kan gå hela vägen från planta till färdiga träprodukter. Linnéuniversitetet ligger i frontlinjen då det gäller forskning om träteknik och virkets egenskaper. I mitten av november var universitetet värd för en workshop i Växjö på temat: Varierat skogsbruk - hur påverkar olika skötselstrategier framtidens träprodukter. Deltagarna fick inblickar i allt från skogsträdsförädling till nya möjligheter att få ut mesta möjliga av virkesråvaran i förädlingen.


Frånsett massaved används asp mest till tändstickor och bastulavar, men potentialen är mycket större. Forskare Harald Säll konstaterar att virkesegenskaperna är ganska likartade granens. Dessutom har aspen, under rätt förutsättningar, betydligt bättre tillväxt. Han konstaterar att asp duger bra till konstruktionsvirke och klarar boverkets normer för limträ. Doktorand Alma Strkonjic forskar om aspens fibervinklar, vilket även har betydelse för tändsticksindustrin.


Professor Stergios Adamopoulos berättar om träets inre egenskaper och visar runt i laboratoriet där träet testas.


Åsa Rydell Blom, prefekt på Institutionen för skog och träteknik och docent i virkeslära.


Professor Anders Olsson, institutionen för byggteknik, berättar om nya möjligheter att få ut mer av råvaran. Mycket är vunnet genom förbättrade metoder att hållfasthetssortera virket. Avgörande är fibervinklarna. Med hjälp av laserscanning har forskarna tagit fram nya precisa metoder som gör det möjligt att identifiera och därmed öka andelen virke med hög hållfasthet.
Ett annat projekt visar att spillvirket vid fingerskarvning kan minska med 40 procent genom en mer noggrann analys av de kvistiga bitarna som kapas bort.
I ett tredje projekt har man ökat värdet på sidobrädorna vid sågning. Det är de yttersta brädorna på stocken som oftast går till billigare produkter. Jämfört med brädorna som sågas närmast märgen är dimensionerna klenare, men också styvare. Därför kan de användas till en ny limträbalk med bra egenskaper.


Mostarin Ara, en av de sex doktoranderna inom Fras, presenterar resultat som visar att den rumsliga fördelningen av plantorna inte har så stor betydelse. Tillväxten blir lika stor även om de inte är jämt fördelade på ytan.


Grace Jones, doktorand inom Fras, undersöker virkeskvaliteerna på björk. Målet är att identifiera och förädla fram björk till trävaruindustrin. Idag går mesta björken till massaindustrin medan en del björktimmer importeras.

 

_______________________________________ 

 EXKURSIONER:

En exkursion inom forskningsprogrammet FRAS - Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, ägde rum den 4 juni, 2018 på Tagels gård:

Ökad precision – större variation

En exkursion inom forskningsprogrammet FRAS - Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, som ägde rum den 4 juni, 2018 på Tagels gård.

"Ökad precision – större variation"

Ökad precision - större variation. Det var titeln på exkursionen som arrangerades på Tagel i början av juni. På egendomen, nordväst om Växjö, finns en del av de försök som ingår i Fras-projektet om framtidens skogsskötsel.

Deltagarna fick inblickar i forskningen inom Fras och näraliggande områden. Variation och precision är två nyckelord. Praktiskt öppnas möjligheterna genom ny teknik där drönare och satelliter gör det möjligare att få fram mer detaljerade kartbilder, vilket underlättar beslut och planering. Där man tidigare tänkte i hela, homogena bestånd, är det nu möjligt att identifiera enstaka träd och mindre grupper av träd. Det underlättar för allt från planering av naturvård till inblandning björk i granbestånden.

För att få nytta av möjligheterna tar forskarna fram underlag och verktyg för att anpassa skötseln efter förutsättningarna. En slutsats är att det är effektivare, både för skötsel och naturvård, att lämna mindre grupper av björk i stället för en mängt enstaka träd i en grandominerade bestånd. Frågan är också vad det innebär för virkeskvalitén. Det är några av många områden inför framtidens skogsskötsel.

Exkursionen på Tagel arrangerades av Linneuniversitetet, institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap/Sveriges lantbruksuniversitet och Skogforsk.

Ladda ner Exkursionsguiden från Tagel.


Ulf Johansson, Tönnersjöhedens försökspark, presenterar resultat av föryngringsförsök.

 


Inom Fras finns sex doktorander. På bilden saknas Mostarin Ara, fr v Grace Jones, Per Nordin, Delphine Lariviere, Mikolaj Lula och vid mikrofonen Magnus Persson.

 


Exkursionen på Tagel var välbesökt.

 


Docent Per-Ola Hedwall berättar om vad granskog med inblandning av björk betyder för fågelfaunan och markvegetationen.

_______________________________________

Övriga Aktiviteter:

Lyckad doktorandkurs i Tönnersjöheden, Nov-18

Mellan 5-9 november 2018, organiserade SLU-Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap en doktorandkurs tillsammans med Norges miljø- och biovitenskapelige universitet (NMBU) och Naturresursinstitutet i Finland (Luke).


Platsen var Tönnersjöhedens försökspark i Simlångsdalen, Halland, där diskussioner fördes om enskilda träd och bestånds tillväxt och dynamik.
En mycket lyckad vecka med bra interaktion mellan skogliga doktorander från universitet i Norge, Danmark, Belgien, Tyskland, Estland, Sverige och Finland.

Kursveckan på Tönnersjöheden är ingår i en Doktorandkurs med titeln "Enskilda träd och bestånds tillväxt och dynamik: Multipla effekter och problem vid analys av data".
Mer information om doktorandkursen finns att läsa på engelska HÄR

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Desiree.Mattsson@slu.se