Nyheter och publikationer

Senast ändrad: 06 februari 2023

2022

 • Slutrapport för FRAS
  FRAS-programmets första period är avrapporterad i Rapport Skog nr 5 från SLU. I rapporten presenterar doktoranderna ett utdrag ur sina forskningsprojekt. Här finns artiklar om blandskogsröjning för både vilt och virke, tallens volymproduktion, frihuggning av gamla ekar, björkens virkeskvalitet, precisionsgallring, tallföryngring under skärm och ståndortsanpassning med digital information.

 • Nyhetbrev om FRAS
  FRAS - dubbel kraftsamling

 • FRAS uppmärksammat i media
  I samband med avslutningen av FRAS-programmets första etapp har flera tidningar och TV rapporterat om resultaten. Läs reportage i:

  Södrakontakt (Södras medlemstidning)

  Skogseko (Skogsstyrelsens tidning): Bläddra till sidan 38-41.

  SVT Nyheter Småland: Skogsforskning för 25 miljoner kronor ska ge ny kunskap.

  SVT Nyheter Småland: Tre fördelar med att plantera mer tall.

 • Blandskogsröjning gynnar både vilt och virke
  Det är onödigt att röja bort all björk i granungskogen. Mostarin Ara har inom FRAS-programmet visat att granens volymproduktion inte påverkas negativt av om cirka 2000 björkstammar lämnas kvar efter röjningen. Björkarna bidrar med foder för viltet, och kan samtidigt bli framtida virkesproducenter i ett blandbestånd.

  Däremot blir granens volymproduktion lägre om ingen röjning alls utförs. En balanserad röjning som lämnar viss björk och samtidigt friställer gran är därför en strategi som både gynnar vilt och virke.

  Läs mer i artikeln ”Pre-commercial thinning in Norway spruce-birch mixed stands can provide abundant forage for ungulates without losing volume production”, publicerad i Forest Ecology and Management.


 • Lättillgängliga FRAS-resultat i årsskrift
  Västra Sveriges Skogsvårdsförbund (VSSF) är en av finansiärerna bakom FRAS-programmet. I Årsskrift 2021 medverkar Per Nordin, Delphine Lariviere, Mostarin Ara, Mikolaj Lula, Grace Jones och Magnus Persson med populärvetenskapliga artiklar från sina studier. Årsskrifterna kan laddas ned från VSSF:s hemsida.

 • Björkens potential i ny doktorsavhandling
  Grace Jones försvarade framgångsrikt sin avhandling ”Björkens stam- och vedegenskaper i genetik - och skogsskötselförsök i södra Sverige” vid Linnéuniversitetet den 13 maj. Läs nyheten på LNU:s webbplats.

  Link to the news in english.

 • Känslosam avskedsexkursion för FRAS doktorander
  Tagels gård och Asa försökspark i Småland har varit arbetsplatser för många av FRAS-doktorandernas forskningsprojekt under de fyra år som gått sedan programmet startade. Det var därför naturligt att finalexkursionen på programmet också gick till dessa två platser. Läs mer om exkursionen.

 • Digitalisering i svenskt skogsbruk – Utmaningar och möjligheter
  Ett FRAS-seminarium 2022-04-20.Digitalisering i skogen är en het fråga i skogsbruket, med ständigt nya produkter och verktyg som utvecklas och förfinas. Möjligheterna att använda dessa för att förbättra skogsåtgärder är många, men det finns också utmaningar. Läs mer om webbinariet.

 • Ungskog i nytt ljus
  I sin doktorsavhandling visar Mostarin Ara föryngring och ungskog i nya perspektiv. Ett förvånande resultat från hennes forskning är att den rumsliga fördelningen av plantorna knappt har någon betydelse. Hon disputerade 29 april.
  Läs mer i nyhetsbrevet från Sydsvensk skogsvetenskap

 • Trumf för tall
  Det finns anledning att välja tall även på ganska bra marker - och när man föryngrar är markberedning ett måste. Det visar Mikolaj Lula i sin doktorsavhandling. Han disputerade 29 april.
  Läs mer i nyhetsbrevet från Sydsvensk skogsvetenskap

 • Upcoming doctoral defences in FRAS
  Half of the FRAS PhD students are defending their thesis before the summer, with a fourth planning to defend later in 2022. Read more

 • Gallringsplanering med precision
  Laserscanning, satelliter och mätinstrument i skördare har gett dagens skogsskötare en oändlig mängd data för planering och uppföljning. Idag kan det finnas detaljerad information om skogen ner till nivån enskilda träd. Traditionellt planeras dock en gallring efter beståndets medelvärden, som grundyta, trädhöjd och trädslagsblandning. FRAS-doktoranden Magnus Persson ville undersöka om skötseln kan optimeras genom det han kallar precisionsgallring, som tar hänsyn också till variationen inom beståndet. Läs mer

 • Björkforskning i Norge
  Grace Jones, FRAS-doktorand vid Linnéuniversitetet, besökte i februari Norge för att lära sig mer om grannlandets satsningar på björkens produktion, biologisk mångfald och frö- och plantframställning. Här delar hon med sig av sina intryck. Läs mer.

 • Ny forskning bekräftar: Dags att säga adjö till kvadratförbandet
  Mostarin Aras forskning om planteringsförband uppmärksammas i Skogssällskapets kunskapsbank.
 • Planteringspunkt viktigare än markberedningsform

  FRAS-doktoranden Per Nordin undersökte granplantors tillväxt och överlevnad i en serie på två försökslokaler med olika markberedningsmetoder. Läs mer om försöket.

  Läs mer i artikeln Successful spruce regenerations – impacts of site preparation and the use of variables from digital elevation models in decision-making. Scandinavian Journal of Forest Research, 2022.

 • Dags att släppa kvadratförbandet!
  Två steg - plantering och två meter mellan plantraderna, så ser det nästan alltid ut. Det är mycket slentrian i hur plantorna sätts efter en föryngringsavverkning. Jämna kvadratförband har ansetts utnyttja markens resurser bäst, men i verkligheten är naturen betydligt mer anpassningsbar. Nya resultat från SLU visar att planteringsutformningen inte ger några skillnader i volymproduktion, yttre virkeskvalitet, ovalitet eller diameterfördelning. Läs mer om denna forskning.

2021

 • FRAS nyhetsbrev 4 2021
  Exkursioner, seminarier och julhälsning från Kanada. Läs hela nyhetsbrevet

 • Uppmärksammad exkursion om tall
  När FRAS-programmet bjöd in till exkursion den 26 oktober var intresset stort. Tema tall lockade långt fler deltagare än vad som kunde rymmas med coronarestriktioner. Exkursionen hölls i Bruzaholm och Ingatorp med Linköpings stift som markvärd, och bland presentatörerna fanns både FRAS-doktorander, forskare och andra experter som berättade om läget för tallen ur olika perspektiv. Pressen var på plats och här är en av artiklarna, i tidningen Aktivt skogsbruk från Sydved. Läs reportaget här

 • Viltet bestämmer trädslagssammansättningen

  Mostarin Ara visar i en ny vetenskaplig artikel hur ungskogarnas sammansättning påverkas av skador, framför allt betesskador, under föryngrings- och röjningsstadierna. Materialet bygger på fyra års data från den landsomfattande viltbetesinventeringen Äbin, med analyser av totalt 148 000 provytor i 33 000 bestånd. Tallen påverkas mest av skadorna. I hela landet var det bara en tredjedel av tallföryngringarna som hade mer än 1500 tallstammar per hektar i ungskogsfasen. Granen var mindre drabbad av skador, här lyckades 60 % i södra Sverige och 48 % i norra Sverige nå upp till 1500 granstammar per hektar. I studien har det antagits att hälften av de skadade stammarna kommer att utvecklas till framtida träd. Skulle enbart oskadade träd räknas som framtidsstammar kommer det nästan inte att finnas några talldominerade skogar i södra Sverige. Eftersom de skadade och döda träden ersätts av naturligt föryngrade träd, kommer många av framtidens skogar att bli löv- och barrblandskogar i stället för trädslagsrena barrskogar.

  Läs mer i: Ara m.fl. 2021. Regeneration failure of Scots pine changes the species composition of young forests. Scandinavian Journal of Forest Research (ahead-of-print).

 • Nyhetsbrev FRAS
  FRAS-doktoranden Per Nordin har fokus på effektivare föryngring i sitt arbete. I nyhetsbrevet beskrivs hans pågående och delvis avslutade studier kring markberedning, plantering och användning av digital kartinformation. Dessutom om fortsättningen av FRAS, referat från exkursion och inbjudan till ny exkursion. Läs hela nyhetsbrevet här.

 • Intervju men Per Nordin i Mistra Digital Forest
  – Vi vill ge verktyg till skogsägare och förvaltare så att de ska kunna variera sig i val av trädslag och ge dem flexibilitet, säger Per Nordin i en intervju publicerad på Mistra Digital Forests plattform. Mistra Digital Forest delfinansierar koordineringen av det doktorandarbete som Per gör inom ramen för FRAS. Läs intervjun HÄR
 • Uppskattad exkursion i Floda
  Västra Sveriges Skogsvårdsförbund är en av finansiärerna bakom FRAS-programmets första period. Den 27 augusti 2021 hade förbundet bjudit in till exkursion på Skogssällskapets marker i Floda, strax öster om Göteborg. Syftet var att lyssna av och diskutera den forskning som FRAS-programmet hittills har bidragit med.Läs mer om exkusionen.

 • Doktoranderna i Fras presenterar resultat
  I Västra Sveriges Skogsvårdsförbunds Årsskrift 2020 presenterar fyra av doktoranderna i FRAS-programmet några av sina resultat. Mikolaj Lula skriver om analysen av tallens och granens produktion på olika ståndortsindex; Delphine Lariviere om hur naturvården identifieras i gallringsskogen och hur naturvårdsekar kan kombineras med virkesproduktion. Mostarin Ara skriver om alternativa planteringsförband. Slutligen presenterar Magnus Persson resistografen, den digitala tillväxtborren.

 • Nyhetsbrev från FRAS, juli 2021
  Två av FRAS-doktoranderna presenteras: Grace Jones och Magnus Persson. Läs om björkens vedegenskaper och genetik, precisionsinriktad gallring och om möjligheterna med satellitdata för att bestämma trädslag. Dessutom en översikt av icke-destruktiva metoder för att mäta virkesegenskaper. Läs hela nyhetsbrevet här.

 • Podcasten Skogsdoktorn
  I podden Skogsdoktorns första avsnitt intervjuas FRAS-doktoranden Mikolaj Lula tillsammans med Felicia Dahlström Lidman om naturlig föryngring av tall och björk. Mikolaj berättar om möjligheterna att få mer tall i södra Sverige. Lyssna på podden och läs om Mikolajs forskning.  Poddavsnittet är cirka 21 minuter långt.

 • Björkarna blommar (Bloom’n birches)
  Spring has sprung!  Skogforsk’s annual pollen harvest has started, and I managed to go and spend a day learning about it.  Mateusz Liziniewicz has some helping hands for this extra work, who were willing to share their knowledge for an afternoon. Read more

 • Nyhetsbrev från FRAS, april 2021
  Hänsyn i gallringsskogen, tallens framtid i Götaland och röjningens betydelse är i fokus i detta nyhetsbrev från FRAS. Tre av doktorandernas pågående arbeten beskrivs. Läs nyhetsbrevet HÄR

 • Tallföryngring på olika sätt – hur påverkas lönsamheten?
  Tall föryngras med plantering, sådd och naturlig föryngring. Varje metod har sina för- och nackdelar, och passar olika bra på olika platser. Anläggningskostnaden för ett bestånd (föryngring, fällning av fröträd och efterföljande röjning) är inte så svår att räkna ut, och det har gjorts många beräkningar för att prissätta föryngringsmetoderna i jämförelse med varandra. Men hur ser lönsamheten ut i längden, till och med under en hel omloppstid? Läs mer.

 • Vi måste lära oss mer om skötsel av hänsyn
  Den naturhänsyn som lämnades vid avverkningen växer in i ungskogen och blir senare en del i gallringsskogen. Men hur ska den bevaras och skötas för att naturvärdena ska bibehållas? Det var frågan för FRAS seminarium på temat ”Skötsel av generell hänsyn – när, var, hur?” den 7 april 2021. Läs mer.

 • Nya rön om plantavstånd
  Det är dags att omvärdera råden om jämna avstånd mellan plantorna. Nya forskningsresultat visar att avståndet har väldigt liten betydelse för beståndets produktion och trädens kvalitet. Läs mer.

 • Gran eller tall? – dags att omvärdera läroböckerna
  Gran på G24 och bättre, tall på svagare marker. Det är vad läroböckerna säger, men nu omprövas råden. På FRAS webbinarium presenterades nya data som pekar på att tallen har ett försprång även på lite bättre marker. Och att blandskogen är en räddningsplanka när trädslagsvalet är osäkert. Läs mer.

 • Framtidens skogsbruk – precist och automatiskt
  Precision, automation och variation är här för att stanna, och utvecklingen går blixtsnabbt framåt. När FRAS bjöd in till webbinarium om framtidens skogsskötsel var budskapet tydligt. Datatillgång och ny teknik gör att vi redan idag har kunskap om skogen ner till trädnivå, och för framtiden är allt möjligt. Läs mer.

 • Elborr berättar mer
  Den elektroniska tillväxtborren ger mer information än den traditionella, men mindre ingrepp i trädet. För dyr för gemene man, troligen, men mycket användbar för forskare. Läs artikeln.

 • FRAS-forskning om röjning.
  Doktoranden Mostarin Ara intervjuas i Skånsk Skogsstrategi om betydelsen av planteringsförband, artsammansättningen i svensk ungskog och naturlig föryngring av björk. Läs intervjun.

 • Borr för precision i skogsbruket.
  FRAS-doktoranden Magnus Perssons undersökningar av resistografen porträtteras i ett nyhetsbrev från SLU Sydsvensk skogsvetenskap. Resistografen mäter vedens densitet med hög upplösning, och är ett av få verktyg som kan kartlägga den inre vedkvaliteten på levande träd. Läs nyhetsbrevet.

 • Björkens virke har potential att förbättras
  Trots att björk utgör 12 % av den svenska skogens trädvolym är det få björkstammar som når de kvaliteter som sågverksindustrin efterfrågar. Genom plantering med förädlade björkar och aktiv skötsel är det dock möjligt att lyfta virkeskvaliteten. FRAS-doktoranden Grace Jones har undersökt hur olika kvalitetsegenskaper är genetiskt styrda. Densitetsmätning med pilodyn och mätning av fibrillvinkel visade sig ha en moderat arvbarhet (heritabilitet). Dessa egenskaper kan förbättras genom urval i förädlingen utan att det påverkar björkarnas tillväxt. Läs mer i artikel i tidskriften Forests

2020

 • I Västra Sveriges Skogsvårdsförbunds Årsskrift 2019 
  presenterar fyra av FRAS-doktoranderna sina forskningsprojekt. Mikolaj Lula skriver om Tillväxt och ekonomi för olika föryngringsmetoder vid etablering av tall i södra Sverige. Per Nordin skriver om Markberedning och vetskap om hyggets egenskaper kan leda till bättre resultat i framtidens föryngringar: Ett digitalt perspektiv. Magnus Persson skriver om Effektivare beståndsskötsel och Delphine Lariviere om Gallring och naturhänsyn. Läs artiklarna i årsskriften här

 • Mindre och inte så fyrkantiga hyggen samt fler hänsynsträd.
  Det har hänt en del med kalhyggena på 50 år. FRAS-doktoranden Delphine Lariviere är en av författarna bakom en studie om förändringar av hygget från 1960 till 2010. I studien används flygbilder från dels Kronobergs län, dels Västerbotten. Läs artikeln Detection of retention trees on clearcuts, a 50-year perspective i Open Journal of Forestry

 • Mera tall med bättre tallföryngring. Mikolaj Lula, FRAS-doktorand med tallens föryngring i fokus intervjuas i Skånsk Skogsstrategi. Där berättar han om förhoppningen att hans studier ska leda till ökad andel tall av god kvalitet i södra Sveriges skogar. Läs mer

 • A 10-year perspective on oak vitality, spruce wood production and ground vegetation.
  Läs den nyligen publicerade artikeln om generell hänsyn i gallringsskogen, av Delphine Lariviere, en av våra FRAS-doktorander.  Ett försök med luckhuggning för att gynna gamla ekar i granskog har utvärderats 10 år efter gallring och resultaten visar ingen negativ effekt på granens produktion men stora vinster för ekens vitalitet och fältfloran i de nya luckorna.
  Länk till den vetenskapliga artikeln

 • Välkomna till höstens FRAS-dagar!

2019

2018

2017