Nyheter och publikationer

Senast ändrad: 04 februari 2021

2021

 • FRAS-forskning om röjning.
  Doktoranden Mostarin Ara intervjuas i Skånsk Skogsstrategi om betydelsen av planteringsförband, artsammansättningen i svensk ungskog och naturlig föryngring av björk. Läs intervjun.

 • Borr för precision i skogsbruket.
  FRAS-doktoranden Magnus Perssons undersökningar av resistografen porträtteras i ett nyhetsbrev från SLU Sydsvensk skogsvetenskap. Resistografen mäter vedens densitet med hög upplösning, och är ett av få verktyg som kan kartlägga den inre vedkvaliteten på levande träd. Läs nyhetsbrevet.

 • Björkens virke har potential att förbättras
  Trots att björk utgör 12 % av den svenska skogens trädvolym är det få björkstammar som når de kvaliteter som sågverksindustrin efterfrågar. Genom plantering med förädlade björkar och aktiv skötsel är det dock möjligt att lyfta virkeskvaliteten. FRAS-doktoranden Grace Jones har undersökt hur olika kvalitetsegenskaper är genetiskt styrda. Densitetsmätning med pilodyn och mätning av fibrillvinkel visade sig ha en moderat arvbarhet (heritabilitet). Dessa egenskaper kan förbättras genom urval i förädlingen utan att det påverkar björkarnas tillväxt. Läs mer i artikel i tidskriften Forests

2020

 • Mindre och inte så fyrkantiga hyggen samt fler hänsynsträd. Det har hänt en del med kalhyggena på 50 år. FRAS-doktoranden Delphine Lariviere är en av författarna bakom en studie om förändringar av hygget från 1960 till 2010. I studien används flygbilder från dels Kronobergs län, dels Västerbotten. Läs artikeln Detection of retention trees on clearcuts, a 50-year perspective i Open Journal of Forestry

 • Mera tall med bättre tallföryngring. Mikolaj Lula, FRAS-doktorand med tallens föryngring i fokus intervjuas i Skånsk Skogsstrategi. Där berättar han om förhoppningen att hans studier ska leda till ökad andel tall av god kvalitet i södra Sveriges skogar. Läs mer

 • A 10-year perspective on oak vitality, spruce wood production and ground vegetation.
  Läs den nyligen publicerade artikeln om generell hänsyn i gallringsskogen, av Delphine Lariviere, en av våra FRAS-doktorander.  Ett försök med luckhuggning för att gynna gamla ekar i granskog har utvärderats 10 år efter gallring och resultaten visar ingen negativ effekt på granens produktion men stora vinster för ekens vitalitet och fältfloran i de nya luckorna.
  Länk till den vetenskapliga artikeln

 • Välkomna till höstens FRAS-dagar!

2019

2018

2017

Sidansvarig: klas.pernebratt@slu.se