Nyheter och publikationer

Senast ändrad: 29 september 2021

2021

 • Nyhetsbrev FRAS
  FRAS-doktoranden Per Nordin har fokus på effektivare föryngring i sitt arbete. I nyhetsbrevet beskrivs hans pågående och delvis avslutade studier kring markberedning, plantering och användning av digital kartinformation. Dessutom om fortsättningen av FRAS, referat från exkursion och inbjudan till ny exkursion. Läs hela nyhetsbrevet här.

 • Intervju men Per Nordin i Mistra Digital Forest
  – Vi vill ge verktyg till skogsägare och förvaltare så att de ska kunna variera sig i val av trädslag och ge dem flexibilitet, säger Per Nordin i en intervju publicerad på Mistra Digital Forests plattform. Mistra Digital Forest delfinansierar koordineringen av det doktorandarbete som Per gör inom ramen för FRAS. Läs intervjun HÄR
 • Uppskattad exkursion i Floda
  Västra Sveriges Skogsvårdsförbund är en av finansiärerna bakom FRAS-programmets första period. Den 27 augusti 2021 hade förbundet bjudit in till exkursion på Skogssällskapets marker i Floda, strax öster om Göteborg. Syftet var att lyssna av och diskutera den forskning som FRAS-programmet hittills har bidragit med.Läs mer om exkusionen.

 • Doktoranderna i Fras presenterar resultat
  I Västra Sveriges Skogsvårdsförbunds Årsskrift 2020 presenterar fyra av doktoranderna i FRAS-programmet några av sina resultat. Mikolaj Lula skriver om analysen av tallens och granens produktion på olika ståndortsindex; Delphine Lariviere om hur naturvården identifieras i gallringsskogen och hur naturvårdsekar kan kombineras med virkesproduktion. Mostarin Ara skriver om alternativa planteringsförband. Slutligen presenterar Magnus Persson resistografen, den digitala tillväxtborren.

 • Nyhetsbrev från FRAS, juli 2021
  Två av FRAS-doktoranderna presenteras: Grace Jones och Magnus Persson. Läs om björkens vedegenskaper och genetik, precisionsinriktad gallring och om möjligheterna med satellitdata för att bestämma trädslag. Dessutom en översikt av icke-destruktiva metoder för att mäta virkesegenskaper. Läs hela nyhetsbrevet här.

 • Podcasten Skogsdoktorn
  I podden Skogsdoktorns första avsnitt intervjuas FRAS-doktoranden Mikolaj Lula tillsammans med Felicia Dahlström Lidman om naturlig föryngring av tall och björk. Mikolaj berättar om möjligheterna att få mer tall i södra Sverige. Lyssna på podden och läs om Mikolajs forskning.  Poddavsnittet är cirka 21 minuter långt.

 • Björkarna blommar (Bloom’n birches)
  Spring has sprung!  Skogforsk’s annual pollen harvest has started, and I managed to go and spend a day learning about it.  Mateusz Liziniewicz has some helping hands for this extra work, who were willing to share their knowledge for an afternoon. Read more

 • Nyhetsbrev från FRAS, april 2021
  Hänsyn i gallringsskogen, tallens framtid i Götaland och röjningens betydelse är i fokus i detta nyhetsbrev från FRAS. Tre av doktorandernas pågående arbeten beskrivs. Läs nyhetsbrevet HÄR

 • Tallföryngring på olika sätt – hur påverkas lönsamheten?
  Tall föryngras med plantering, sådd och naturlig föryngring. Varje metod har sina för- och nackdelar, och passar olika bra på olika platser. Anläggningskostnaden för ett bestånd (föryngring, fällning av fröträd och efterföljande röjning) är inte så svår att räkna ut, och det har gjorts många beräkningar för att prissätta föryngringsmetoderna i jämförelse med varandra. Men hur ser lönsamheten ut i längden, till och med under en hel omloppstid? Läs mer.

 • Vi måste lära oss mer om skötsel av hänsyn
  Den naturhänsyn som lämnades vid avverkningen växer in i ungskogen och blir senare en del i gallringsskogen. Men hur ska den bevaras och skötas för att naturvärdena ska bibehållas? Det var frågan för FRAS seminarium på temat ”Skötsel av generell hänsyn – när, var, hur?” den 7 april 2021. Läs mer.

 • Nya rön om plantavstånd
  Det är dags att omvärdera råden om jämna avstånd mellan plantorna. Nya forskningsresultat visar att avståndet har väldigt liten betydelse för beståndets produktion och trädens kvalitet. Läs mer.

 • Gran eller tall? – dags att omvärdera läroböckerna
  Gran på G24 och bättre, tall på svagare marker. Det är vad läroböckerna säger, men nu omprövas råden. På FRAS webbinarium presenterades nya data som pekar på att tallen har ett försprång även på lite bättre marker. Och att blandskogen är en räddningsplanka när trädslagsvalet är osäkert. Läs mer.

 • Framtidens skogsbruk – precist och automatiskt
  Precision, automation och variation är här för att stanna, och utvecklingen går blixtsnabbt framåt. När FRAS bjöd in till webbinarium om framtidens skogsskötsel var budskapet tydligt. Datatillgång och ny teknik gör att vi redan idag har kunskap om skogen ner till trädnivå, och för framtiden är allt möjligt. Läs mer.

 • Elborr berättar mer
  Den elektroniska tillväxtborren ger mer information än den traditionella, men mindre ingrepp i trädet. För dyr för gemene man, troligen, men mycket användbar för forskare. Läs artikeln.

 • FRAS-forskning om röjning.
  Doktoranden Mostarin Ara intervjuas i Skånsk Skogsstrategi om betydelsen av planteringsförband, artsammansättningen i svensk ungskog och naturlig föryngring av björk. Läs intervjun.

 • Borr för precision i skogsbruket.
  FRAS-doktoranden Magnus Perssons undersökningar av resistografen porträtteras i ett nyhetsbrev från SLU Sydsvensk skogsvetenskap. Resistografen mäter vedens densitet med hög upplösning, och är ett av få verktyg som kan kartlägga den inre vedkvaliteten på levande träd. Läs nyhetsbrevet.

 • Björkens virke har potential att förbättras
  Trots att björk utgör 12 % av den svenska skogens trädvolym är det få björkstammar som når de kvaliteter som sågverksindustrin efterfrågar. Genom plantering med förädlade björkar och aktiv skötsel är det dock möjligt att lyfta virkeskvaliteten. FRAS-doktoranden Grace Jones har undersökt hur olika kvalitetsegenskaper är genetiskt styrda. Densitetsmätning med pilodyn och mätning av fibrillvinkel visade sig ha en moderat arvbarhet (heritabilitet). Dessa egenskaper kan förbättras genom urval i förädlingen utan att det påverkar björkarnas tillväxt. Läs mer i artikel i tidskriften Forests

2020

 • I Västra Sveriges Skogsvårdsförbunds Årsskrift 2019 
  presenterar fyra av FRAS-doktoranderna sina forskningsprojekt. Mikolaj Lula skriver om Tillväxt och ekonomi för olika föryngringsmetoder vid etablering av tall i södra Sverige. Per Nordin skriver om Markberedning och vetskap om hyggets egenskaper kan leda till bättre resultat i framtidens föryngringar: Ett digitalt perspektiv. Magnus Persson skriver om Effektivare beståndsskötsel och Delphine Lariviere om Gallring och naturhänsyn. Läs artiklarna i årsskriften här

 • Mindre och inte så fyrkantiga hyggen samt fler hänsynsträd.
  Det har hänt en del med kalhyggena på 50 år. FRAS-doktoranden Delphine Lariviere är en av författarna bakom en studie om förändringar av hygget från 1960 till 2010. I studien används flygbilder från dels Kronobergs län, dels Västerbotten. Läs artikeln Detection of retention trees on clearcuts, a 50-year perspective i Open Journal of Forestry

 • Mera tall med bättre tallföryngring. Mikolaj Lula, FRAS-doktorand med tallens föryngring i fokus intervjuas i Skånsk Skogsstrategi. Där berättar han om förhoppningen att hans studier ska leda till ökad andel tall av god kvalitet i södra Sveriges skogar. Läs mer

 • A 10-year perspective on oak vitality, spruce wood production and ground vegetation.
  Läs den nyligen publicerade artikeln om generell hänsyn i gallringsskogen, av Delphine Lariviere, en av våra FRAS-doktorander.  Ett försök med luckhuggning för att gynna gamla ekar i granskog har utvärderats 10 år efter gallring och resultaten visar ingen negativ effekt på granens produktion men stora vinster för ekens vitalitet och fältfloran i de nya luckorna.
  Länk till den vetenskapliga artikeln

 • Välkomna till höstens FRAS-dagar!

2019

2018

2017