Skötsel och mätningar

Senast ändrad: 15 november 2023

Fem år efter plantering gjordes den första plantmätningen. Tillfälliga provytor lades ut där diameter, höjd och plantantal registrerades.

Hösten år 2000 gjordes de första utglesningarna av lärk, klibbal och hybridasp. Allt som gallrades bort mättes in. Samtidigt genomfördes kvalitetsbeskärning och stamkvistning av framtidsstammar av ek, fågelbär, lind, lärk, avenbok, ask, lönn, rönn och oxel.År 2003 var det åter dags för gallring och nu i gran, björk, klibbal, lärk, asp, ask, lönn, lind, avenbok, fågelbär, hybridasp och tall. Samtidigt lades fasta produktionsytor ut i varje parcell där samtliga träd mättes. I samband med gallringarna togs hägnen bort eftersom träden nu var av den storlek att viltet inte längre kan åstadkomma någon större skada, samtidigt som tillgängligheten för allmänheten underlättas.

Höjd 5 och 10 år efter plantering, när arterna växer som monokulturer.

I dag behöver man inte längre vara orolig för torka, vilt eller konkurrerande ogräs. Det är i stället av största vikt att vara observant på hur de olika bestånden utvecklas och att inte komma in för sent med gallringar eller beskärningsåtgärder. En eftersatt kronutveckling eller för litet ljusinsläpp är många gånger omöjligt att reparera och kan starkt påverka det framtida beståndet, såväl ur miljö-, rekreations- som ekonomiskt perspektiv.