Skoglig föryngring

Senast ändrad: 27 mars 2023
fältstudier

Syftet med denna master- och doktorandkurs är att ge studenterna insikt i komplexiteten i föryngringsarbetet i det moderna skogsbruket i norra Europa. Flera saker kommer att diskuteras såsom planttyper och plantering såväl som markberedningstekniker. Vi kommer att mer ingående studera plantornas fysiologi och olika skadedjur, t.ex. snytbaggen (Hylobius abietis). Kursen kommer också att tillhandahålla kunskaper om hur man bäst utformar ett föryngringsförsök och visa på olika tekniker för att mäta plantas vitalitet och tillväxt.

Kursen kommer att hållas på distans under sommaren (från början av juni till mitten av augusti) och avslutas med en obligatorisk fältvecka i augusti. Kursens inlärningsplattform är Canvas och det mesta av litteraturen, uppgifterna, schemat etc. kommer att finnas tillgängligt för dig som student så fort du registrerar dig.

Kursen består av tre huvuddelar:

  1. Litteraturstudie
  2. Fältprojekt
  3. Fältvecka i tre dagar i Asa och Tagel (Småland) och i två dagar i Skåne.

I litteraturstudien kommer studenterna att få ett antal artiklar i fem olika ämnen, nära kopplade till föryngring. Vi kommer att förse studenterna med litteratur för obligatorisk läsning samt extra litteratur för läsning eller för att ha i en samling för framtida användning. Instuderingsfrågor ska lämnas in under kursens gång.

Fältprojektet startar redan under de första veckorna, där eleverna kommer att starta upp någon form av experiment med plantor. Studenterna genomför en plantinventering i juni, som sedan följs upp med ytterligare inventeringar i augusti då man registrerar t.ex överlevnad, vitalitet och tillväxt. Lärare kommer att finnas tillgängliga om man behöver hjälp under sommaren.

Både litteraturstudien och fältarbetet ska förbereda eleverna för fältveckan i augusti. Denna del av kursen kommer till största delen att tillbringas utomhus, vi besöker olika skogliga experiment i Småland och Skåne, där olika typer av föryngringsmetoder och trädslag har använts. Vissa kostnader för boende och resor under fältveckan kan komma ifråga för studenter. För att ge en bredare kunskap kommer vi att bjuda in lärare från olika universitet i Sverige och andra nordiska länder samt från större skogsföretag och plantskolor.

Lärarna på kursen har lång erfarenhet av forskning och praktiskt arbete med skogsföryngring. Emma Holmström (SLU) Kristina Wallertz (SLU), Karin Hjelm (SkogForsk), Urban Nilsson (SLU), Matts Karlsson (Södra), Palle Madsen (före detta professor i Köpenhamn) är några bland de människor du kommer att träffa under denna kurs.

Vår ambition är också att ha ett aktivt deltagande från flera av de nuvarande doktoranderna från våra forskargrupper, både som lärare och lärarassistenter.

Mer om kursen och ansökan på SLU:s hemsida - slu.se


Kontaktinformation

Kristina Wallertz, Forskare
Asa forskningsstation, SLU
kristina.wallertz@slu.se, 0472-263172, SLU-ankn. 4708