Beräkningar av ämnestransporter

Senast ändrad: 19 juli 2017
Triangulärt överfallsvärn. Foto.

Transporten av olika ämnen i våra vattendrag beräknas med hjälp av de haltuppgifter som tas fram inom övervakningsprogrammet, samt uppgifter på vattenföringen. De månadsvisa halterna räknas om till dygnshalter genom linjär interpolering och multipliceras sedan med dygnsmedelvattenföringen.

Ämnestransporter i våra vattendrag kan antingen beräknas utifrån uppmätta halter och vattenflöden i vattendragen eller genom modellberäkningar av antingen hela transporten eller av vattenföringen. Vi strävar efter att i möjligaste mån basera beräkningarna på uppmätta data.

För att få fram hur mycket som transporteras i våra vattendrag behövs dels uppgifter om i vilka halter ämnena finns. Detta tas fram inom våra egna miljöövervakningsuppdrag eller från andra övervakningsprogram då data levereras till vårt datavärdskap.

För transportberäkningarna behöver man även veta hur mycket vatten som rinner vid den aktuella provplatsen. Vattenföringsdata kan vara antingen uppmätt eller modellberäknad. Mätningar kan ske till exempel vid vattenkraftsdammar eller överfallsvärn i åar genom installerade s k peglar. Om det är möjligt använder vi oss av uppmätt vattenföring, men om detta inte är möjligt så använder vi istället modellberäknade data, antingen beräknade med egna modeller eller data från SMHI.

Läs mer om beräkningar av uppmätt vattenflöde

Modellberäknad vattenföring

När vi saknar uppmätt vattenföring så beräknar vi antingen vattenföringen själva med olika modeller eller så använder vi oss av SMHI:s modellresultat. Gemensamt för samtliga modeller är att de i grund och botten baseras på klimatdata som nederbörd och lufttemperatur.

Fram till och med 2009 så använde SMHI den s k PULS-modellen, men man övergick 2010 till att använda S-HYPE istället.

I vår nuvarande databas saknas möjlighet att ange vilken typ av vattenföringsdata som ligger till grunden för transport- och belastningsberäkningar. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att veta vilken typ som används vid specifika tillfällen och platser.


Kontaktinformation