Hoppa till huvudinnehåll

Belastningen på havet

Våra svenska havsområden är drabbade av ett flertal miljöproblem. Framförallt sker det en påverkan från de 85 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet. Intensivt jordbruk, tung industri, stora städer och mycket trafik orsakar problem med både näringsämnen och gifter som slutligen hamnar i havet och orsakar skador på viktiga livsmiljöer. Hårt fisketryck och omfattande exploatering av kustområdena är andra allvarliga hot mot havsmiljön.

Man som tar vattenprover i fiskvandringstrappa. Foto.

Övervakningsprogrammet Flodmynningar

Övervakningen av den svenska belastningen på havet via våra större vattendrag har i dess nuvarande form pågått i ett 40-tal år. Numera sker övervakningen inom Havs- och vatten­myndighetens nationella söt­vattens­program ”Flodmynningar”.

Antalet vattendrag och därigenom andelen av den yta som täcks av över­vakningen har successivt ökat, men har varit förhållandevis oförändrad sedan mitten av 1980-talet. Sedan 2007 mäts metaller inklusive kvicksilver månads­vis i samtliga flodmynningar, mot att tidigare endast ha undersökts i vissa vatten­drag. 

Sverigekarta där nästan alla huvudavrinningsområden är orange med en blå prick vid kusten. En mindre kustnära areal är ljusgul. Illustration.

Belastningsberäkningar

Belastningen på havet beräknas med hjälp av de haltuppgifter som tas fram inom övervakningsprogrammet, samt vattenföringsuppgifter från SMHI  . De månadsvisa halterna räknas om till dygnshalter genom linjär interpolering och multipliceras sedan med dygns­medel­vatten­föringen. Månads- och års­transporter beräknas därefter för de enskilda vattendragen. Flod­mynnings­nätet täcker ungefär 85% av den totala svenska vatten­­avrinningen, vilket innebär att upp­skattningar måste göras för återstoden för att kunna uppskatta den totala belastningen på havet.

Publicerad: 17 juni 2022 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Kontakt

Allmänt om datavärdskapet
Lars Sonesten

Frågor rörande data, datauttag och -leveranser
Pernilla Rönnback
Andreas Rudh

Gemensam epostadress: datavard-vatten@slu.se

Loading…