Beräkningarna av belastningen på havet

Senast ändrad: 02 oktober 2020
Sverigekarta där nästan alla huvudavrinningsområden är orange med en blå prick vid kusten. En mindre kustnära areal är ljusgul. Illustration.
Mätstationer i flodmynningar (blå prickar), de övervakade avrinningsområdena (orange) samt oövervakade områden (ljusgula).

Belastningen på havet beräknas med hjälp av de haltuppgifter som tas fram inom övervakningsprogrammet, samt vattenföringsuppgifter från SMHI. De månadsvisa halterna räknas om till dygnshalter genom linjär interpolering och multipliceras sedan med dygnsmedelvattenföringen. Månads- och årstransporter beräknas därefter för de enskilda vattendragen

Flodmynningsnätet täcker ungefär 85% av den totala svenska vatten­avrinningen, vilket innebär att uppskattningar måste göras för återstoden för att kunna uppskatta den totala belastningen på havet. Uppskattningarna av dessa oövervakade områden görs genom att använda den arealspecifika belastningen, dvs belastningen per ytenhet, från likartade övervakade områden i närheten. Belastningsberäkningar finns för samtliga undersökta ämnen från och med 1969. 

Belastningsdata används dels nationellt för att övervaka påverkan på havet genom t ex uppföljningar av miljömålen, dels internationellt som underlag till olika rapporteringar till organisationer som HELCOM (Helsingfors­kommissionen), OSPAR (Oslo–Paris konventionen) och Europeiska miljöbyrå (EEA). I de fall när flodmynningsbelastningen kompletteras med utsläpp från kustmynnande punktkällor sker rapporteringarna inom konsortiet SMED (Svenska MiljöEmissionsData).

Litteratur

Sonesten L., Brånvall G. och Karlsson B. 2006. Förbättrade belastnings­beräkningar till de internationella rapporteringarna EUROWATERNET-MARINE data, OSPAR RID och PLC ANNUAL - Genomgång av dagens beräkningar och förslag till för-bättringar av närsaltsbelastningen. SMED rapport 2006:2.


Kontaktinformation