Vattenkvaliteten i fiskevatten enligt Fiskevattendirektivet (78/695/EEG)

Senast ändrad: 04 september 2018

Enligt EU:s Fiskevattendirektiv (78/659/EEG) skall vattenkvaliteten över­vakas i ett antal utvalda sjöar och vatten­drag med syftet att upp­rätt­hålla livs­kraftiga fiskbestånd. Riktvärden eller miljökvalitetsnormer för vatten­kvaliteten i dessa områden anges i förordningen om Miljö­kvalitets­normer för fisk- och musselvatten. De områden som skall övervakas är förtecknade i Natur­vårds­verkets för­fatt­nings­samling (NFS 2002:6).

OBS! Fiskevattendirektivet har upphört att gälla och ansvaret för att säkerställa vattenkvaliteten i våra fiskevatten är överflyttat till Ramdirektivet för vatten/Vattenförvaltningsförordningen

 

Länsstyrelserna har ansvaret för övervakningen som omfattar följande parametrar:

Obligatoriska Vägledande
vattentemperatur totalfosfor
löst syre nitriter
pH koppar
ammonium uppslammade fasta substanser
ammoniak BOD5 (biokemisk syrgasförbrukning)
fenolföreningar  
restklor  
mineraloljebaserade kolväten  
zink  


Av dessa undersöks framförallt temperatur, syrgas, pH och ammonium i mer­parten av de svenska vattnen, medan nitrit, koppar, zink och restklor endast undersöks i begränsad omfattning. Övriga parametrar ingår inte i den svenska övervakningen enligt fiskevattendirektivet, då de i en förstudie befanns förekomma i så låga halter att de inte anses orsaka några problem. Övervakningen skall genomföras på ett enhetligt sätt enligt Natur­vårds­verkets föreskrift över Mätmetoder och redovisning av mätresultat m.m. avseende fiskevatten (NFS 2005:11/HVMFS 2011:13)

 

Resultat 2005-2008

Överlag är vattenkvaliteten i de övervakade fiskevattnen god, men det finns några problemområden med framförallt  periodvis låga syrgashalter och i samband med detta ibland även höga ammoniumhalter i vattnet (se kartan till höger).
    
Dessa problemområden är främst de näringsrika åarna i Sydväst-Sverige, samt i de djupare delarna av en del näringsrika sjöar i den sydliga och mellersta delen av landet. I viss mån omfattas även en del av vattendragen i den nordliga delen av landet, men vanligtvis i lägre frekvenser än i den södra delen.

Normalt handlar det om att miljökvalitetsnormerna för löst syre underskrids och/eller att riktvärdena för ammonium överskrids. I några enstaka fall passeras även de kritiska syrgasnivåer som förordningen anger skall föranleda att den ansvariga Länsstyrelsen ”förvissar sig om att detta inte inverkar skadligt på en balanserad utveckling av fiskpopulationen”.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se