LakePOPs – Förbättring av metoder för att upptäcka farliga kemikalier i Mälaren

Senast ändrad: 09 januari 2023
Person som står i motljus i vattnet och tar ett vattenprov. Foto.

Formasprojektet LakePOPs ska undersöka förekomsten av potentiellt hälsofarliga kemikalier i Mälaren.

En tredjedel av Sveriges befolkning får sitt dricksvatten från Mälaren. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvattenkvalitet säger att vattenproducenter ska övervaka pesticider och ett tjugotal andra organiska miljöföroreningar. Konventionell dricksvattensreningsteknik är ineffektiv för organiska miljöföroreningar. Med tanke på att det finns >100,000 kemikalier i omlopp i samhället, föreligger en hög risk för att miljöföroreningar når ända fram till dricksvatten konsumenter. Persistenta, bioackumulerande och toxiska miljöföroreningar skapar extra oro.

LakePOPs kommer att genomföra kemisk screening av Mälaren genom att fokusera på persistenta ämnen i ytvatten samt persistenta och bioackumulerande ämnen i sediment, genom att använda en metodik som nyligen utvecklats av LakePOPs forskare. Detta forskningsverktyg har ett rankingsystem som möjliggör systematiskt urval av miljöföroreningar med hög prioritet från en databas med 32,000 ämnen. Utvalda kemikalier (ex. de 1500 med högst prioritet) kommer att analyseras med hjälp av högupplösande masspektrometri.

Toxicitet och utsläppskällor för identifierade miljöföroreningar kommer också att utforskas. Det övergripande målet är att hjälpa samhället att minska människors exponering för giftiga kemikalier genom att ta fram ny kunskap som kan införlivas i bland annat handlingsplaner för en giftfri miljö, dricksvattensdirektiv, miljöövervakning.

Fakta:

Finansiering
Formas.

Medverkande
SLU: Karin Wiberg, Lutz Ahrens, Frank Menger
ICRA, Girona, Spanien: Pablo Gago-Ferrero
IDAEA, Barcelona, Spanien: Cristina Postigo Rebollo