REFINE – Förbättrad bedömning av effekter av klimatförändringar och övergödning på arktiska sjöar

Senast ändrad: 16 januari 2024
Sjöar i fjällen, foto.

REFINE-projektet fokuserar på de snabba förändringar som sker i näringsfattiga klarvattenssjöar i svenska fjällen och norr om norra polcirkeln.

Arktis och fjällen är känsliga regioner som särskilt påverkas av de kumulativa effekterna av klimatinducerade landskapsförändringar, vattenkraft, fiskodling och turism. Befintliga svenska bedömningsgrunder och andra beslutsstödverktyg för dessa vatten har uppenbara brister som bland annat orsakar felaktiga klassificeringar av ekologisk status.

Mål

Målet med REFINE är att studera de kumulativa effekterna av klimatförändringar på landskapsprocesser, punktföroreningar, samt interaktioner mellan sediment och vatten, alla faktorer som påverkar näringsbelastningen till näringsfattiga vatten. Projektet syftar till att utveckla nya metoder för att utvärdera påverkan av förändrade närsaltsflöden på arktiska sjöar.

Specifika mål är att:

  • bedöma i vilken utsträckning minskningen av fosforhalter i näringsfattiga klarvattenssjöar och vattendrag , som pågått sedan 1980-talet, kan tillskrivas klimatinducerade vegetationsförändringar i landskapet
  • ge bättre kunskap om näringsdynamiken i näringsfattiga sjöar
  • baserad på ny kunskap utveckla källfördelningsmodeller för näringsfattiga vatten  som kan användas i beslutsfattande
  • undersöka eventuella tröskelpunkter  för vilka sjöar som övergår till alternativa tillstånd
  • sammanställa kunskap för att bidra till framtida revisioner av utvärderingsmetoder (bedömningsgrunder) för övergödning och näringsutarmning av arktisk/alpina sjöar.

Genomförande

I projektet kommer befintliga data från miljöövervakningen i Sverige och fjärranalys, markdatabaser och GIS-data att användas. Dessutom kommer riktade studier att genomföras längs en näringsgradient av arktiska/alpina sjöar för att bättre förstå sjöarnas interna fosfor- och kväveomsättning, samt förekomsten av kvävebegränsning hos alger på bottnarna och i det fria vattnet.

Samverkan

Inom REFINE-projektet kommer forskarna samarbeta med personal från de tre nordligaste länsstyrelserna för att garantera att regional kunskap tas till vara och att ny kunskap arbetas fram i nära samarbete med beslutsfattare i länen. Dessutom har projektet en referensgrupp med representanter för bland annat turistorganisationer, vattenkraftsbolag och Energimyndigheten.

Medverkande från Vatten och miljö

Fakta:

Projektet finansieras av Naturvårdsverket under åren 2020–2024.